Tõlkekeskus on kindlal arvamusel, et kestlikku kvaliteeti on vaja planeerida ja korraldada juhtkonna tasandil, mistõttu võeti vastu meetmed, mida rakendatakse enne tõlkimist, tõlkimise ajal ja pärast seda.

Need meetmed jagunevad kolmeks: i) kvaliteedi eelnõuded, mis loovad head tingimused tipptasemel tõlkimiseks, ii) tõlkeprotsessi ajal toimuv kvaliteedikontroll, iii) kvaliteedi mõõtmine, mis võimaldab tõlkekeskusel oma väljundi kvaliteeti pidevalt parandada.

KVALITEEDI EELNÕUDED

Selle meetme põhiaspekt on asutusesiseste tõlkijate üksikasjalik valik ja töölevõtmine. Tõlkekeskus valib ja värbab töötajaid ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate töölevõtmise üldiste rakendussätete alusel.

Lisaks määratleb keskus hoolikalt avaliku hanke kriteeriumid, mille alusel valitakse asutusevälised teenusepakkujad, et sõlmida tõlkimise raamlepingud parimate välistöövõtjatega.

KVALITEEDIKONTROLL

Tõlkekeskuse lingvistid kontrollivad ja toimetavad regulaarselt välistöövõtjate tehtud töid. See tagab tekstide parandamise enne nende saatmist klientidele ning tõstab ühtlasi välistõlkijate töö kvaliteeti kogu raamlepingu vältel. Ümberhindamisprotsess tagab, et välistöövõtjate koht hindamistabelis tõuseb või langeb vastavalt nende töö kvaliteedile, nii et tabeli tipus on parima hinnanguga välistöövõtjad. Iga välistöö kohta täidetakse hindamisleht, milles antakse tõlke kvaliteedile üldhinnang ja vajaduse korral üksikasjalik teave vealiikide kohta. Asutusesisesed toimetajad kirjutavad vajadusel vabakutselistele tõlkijatele tagasiside ning vahel saadetakse välisteenuse pakkujale toimetatud tõlge, millest edaspidi lähtuda.

Kooskõlas tõlkekvaliteedi tagamise käsiraamatus määratletud nn nelja silma põhimõtte ja kriteeriumidega kontrollivad kõiki asutusesiseseid tõlkeid sama keelerühma liikmed.

Peale nimetatud kvaliteedikontrolli, mis tehakse enne tõlke üleandmist, alustas tõlkekeskus 2010. aastal tõlgete järelkontrollimist, mille raames hindavad väliseksperdid juhuslikult valitud asutusesiseseid tõlkeid.

KVALITEEDI MÕÕTMINE

Tõlkekeskus kasutab kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamiseks ja mõõtmiseks mitmesuguseid vahendeid, eelkõige kliendirahulolu vormi. Selle abil saavad kliendid anda igale valminud dokumendile positiivse või negatiivse tagasiside tõlkekeskuse kliendiportaali kaudu. Tagasiside võimaldab tõlkekeskusel arvestada kliendi eelistusi ja lahendada tekkinud probleeme. Lisaks kliendi tagasisidele vastamisele vaadatakse jooksvalt üle tema märkused, et hinnata, kas kliendi nõuete täitmiseks on vaja võtta ulatuslikumaid kvaliteedimeetmeid.

Tõlkekeskus korraldab regulaarselt ka kliendiuuringuid, et mõõta pikaajalist kasutajarahulolu ja tuvastada valdkonnad, kus on vaja suurendada keelekvaliteeti ja teenuse kvaliteeti tervikuna. Need uuringud näitavad, mida klient peab tõlkekeskuse eelisteks ja puudusteks, ja aitavad pidada arvestust, kuidas tõlkekeskus tähtaegu järgib, milline on tööde kvaliteet, kuidas lahendatakse probleeme ning tuntakse kliendi tegevusvajadusi ja -keskkonda.