Tõlkeosakond on tõlkekeskuse suurim osakond ja selles töötab üle poole tõlkekeskuse töötajatest. Tõlkeosakond koosneb kolmest keelerühmast ning välissuhete ja suhtekorralduse talitusest.

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus suhtleb tõlkekeskuse klientidega, et teha kindlaks nende vajadused ja hinnata nende rahulolu. Ta teeb seda korrapäraste kliendikülastuste, perioodiliste ülevaadete ja klientide tagasiside analüüsimise teel.

Talitus korraldab koostöös klientidega tõlkekeskuse tõlkijatele koolitusi, õpikodasid ja esitlusi, et täiendada nende teadmisi klientide spetsiifiliste tegevusvaldkondade ja töökorralduse alal. Ta korraldab esitlusi ka klientidele, et nad mõistaksid paremini tõlkekeskuse funktsiooni ja teenuseid.

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus vastutab ka tõlkekeskuse sise- ja välissuhtluse eest. Regulaarsete uudiste vormis levitatakse teavet tõlkekeskuse intranetis, veebilehel ja kliendiportaalis. Talitus koostab ja koordineerib sihipäraste väljaannete väljaandmist, nagu iga-aastased tegevusaruanded ja aasta põhisündmuste aruanne ning mitmed brošüürid ja uudiskirjad. Ta korraldab ka mitmekeelsust edendavaid üritusi.

Tõlkijad (keelerühmad)

Keelerühmad jagunevad ELi ametlike keelte alusel tõlkeüksusteks. Üksuste suurus sõltub sihtkeelde tõlgitavate tekstide mahust. Tõlkijad tõlgivad oma emakeelde ja neil on erinev haridustaust, enamasti keelepõhine.

Tõlkekeskus pakub tõlkijatele keskuses töötamise ajal koolitusi, nii keeleõpet (keeleoskuse parandamine ja uute keelte õppimine) kui ka eri klientide tegevuse alast koolitust.

Koosseisulised tõlkijad tõlgivad ja toimetavad dokumente ja kaubamärke. Nad varustavad subtiitritega videoid, koostavad sõnastikke ja täiendavad institutsioonidevahelist terminibaasi IATE.

Koosseisulised tõlkijad kui keeleeksperdid tagavad tõlgete keelelise kvaliteedi. See kehtib nii sisetõlgete kui ka välistelt keeleteenuste pakkujatelt tellitud tõlgete kohta.

Tänu oma tegevusmudelile, mis põhineb tõlgete allhankel ja asutusesisesel kvaliteedikontrollil, on tõlkekeskusest saanud võrdlusalus tõlgete toimetamise kõigis aspektides.