Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, käännöskeskuksen johtaja helmikuusta 2022 alkaen

Käännöskeskuksen johtaja on käännöskeskuksen oikeudellinen edustaja, joka vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle. Johtaja vastaa käännöskeskuksen johtamisesta ja hallinnosta ja seuraavista pääasiallisista tehtävistä:

  • työohjelman, talousarvion ja hallintoneuvoston päätösten valmisteleminen ja toteutus
  • käännöskeskukselle annettujen tehtävien toimeenpano
  • päivittäinen hallinto ja
  • kaikki henkilöstöasiat.

Johtajan apuna tehtävien suorittamisessa on käännöskeskuksen henkilöstö eri osastoilla ja jaostoissa organisaatiokaavion mukaisesti.

Johtajan suorassa alaisuudessa ovat tilinpitojaosto, paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO) sekä ulkosuhde- ja viestintäjaosto.

Tilinpitojaosto

Hallintoneuvosto nimittää tilinpitäjän, joka suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Tilinpitäjä ryhmineen vastaa tulojen, menojen ja tilien hallinnoinnista sovellettavien sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Tilinpitäjä on vastuussa varainhallinnasta ja käännöskeskuksen toimintaan liittyvästä laskutuksesta. Näiden tehtävien täyttämiseksi tilinpitäjä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO)

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että käännöskeskuksen tietotekniikkajärjestelmät ovat asiankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisia.

Riskinhallinnasta ja sisäisen valvonnan koordinoinnista vastaava toimihenkilö

Henkilö vastaa sisäisen valvontastrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta. Hänen tehtävänään on organisoida keskuksen sisäisen valvontakehyksen itsearviointi ja neuvoa riskinhallinnan kysymyksissä varmistaen riskien jatkuva tunnistaminen ja asianmukainen hallita.

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto

Ulkosuhde- ja viestintäjaosto pitää yhteyttä käännöskeskuksen asiakkaisiin niiden tarpeiden määrittämiseksi ja tyytyväisyyden mittaamiseksi. Tämä edellyttää säännöllisiä asiakaskäyntejä ja määräajoin tehtäviä kyselytutkimuksia.

Jaosto järjestää yhteistyössä asiakkaiden kanssa koulutusta, työpajoja ja esityksiä keskuksen kääntäjille näiden tietämyksen lisäämiseksi asiakkaiden pitkälle erikoistuneista erikoisaloista ja erilaisista menettelyistä. Vastaavasti jaosto järjestää esittelyjä asiakkaille parantamaan niiden ymmärrystä käännöskeskuksen tehtävästä ja palveluista.

Jaosto myös vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Se levittää tietoa ja uutisia keskuksen intranetin, verkkosivuston, sosiaalisen median kanavien ja asiakasportaalin kautta. Jaosto laatii ja koordinoi kohdennettuja julkaisuja, kuten kertomuksen vuoden kohokohdista, Highlights of the Year, sekä monia esitteitä ja uutiskirjeitä. Se myös järjestää erilaisia monikielisyyttä edistäviä tapahtumia.

Johtajan ansioluettelo

Johtajan ilmoitus sidonnaisuuksista