Käännöskeskus hankkii ulkopuoliset kielipalvelunsa vain virallisten tarjousmenettelyjen kautta, jotka julkaistaan TED eProcurement -alustalla ja käännöskeskuksen verkkosivustolla. Hyvin erityisissä poikkeustapauksissa hankimme kuitenkin palveluja eri kielillä neuvottelumenettelyssä yksittäisten sopimusten (erillissopimusten) perusteella (erityisesti – mutta ei ainoastaan – kun kyseessä ovat epätavalliset toimialat ja/tai kieliyhdistelmät) edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

1.    oleskelet jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai 
2.    olet EU:n ulkopuolisessa valtiossa asuva EU:n kansalainen ja työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittajana (EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet toimistot eivät kuulu tähän ryhmään).

Jos täytät edellä mainitut kriteerit ja tarjoat käännös-, editointi- (muun kuin äidinkielenään kieltä puhuvan henkilön laatiman tekstin yksikielinen tarkistus), jälkieditointi- (perusteellinen ja kevyt jälkieditointi), tekstitys- tai transkriptiopalveluja EU:n kielistä ja EU:n kielille, ja haluat ryhtyä yhteistyöhön kanssamme neuvottelumenettelyn yksittäisten sopimusten (erillissopimusten) perusteella,

1.    täytä tämä asiakirja mahdollisimman tarkasti
2.    lähetä asiakirja yhdessä ansioluettelosi kanssa sähköpostina seuraavaan osoitteeseen: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Muut kielet kuin EU:n kielet
Käännöskeskus etsii myös sellaisia kielipalvelujen tarjoajia, jotka pystyvät työskentelemään kielipareilla, jotka käsittävät EU-kielen (lähdekieli) ja EU:n ulkopuolisen kielen (mukaan lukien alueelliset kielet ja vähemmistökielet) tai kaksi EU:n ulkopuolista kieltä (esim. lähtökielenä kiina ja kohdekielenä japani). Kannustamme kyseisillä kieliyhdistelmillä (EU-kielestä muuhun kieleen sekä muusta kuin EU-kielestä toiseen muuhun kieleen) palveluja tarjoavia EU:n kansalaisia ja kielipalvelujen tarjoajia ottamaan meihin yhteyttä edellä mainittua menettelyä noudattaen (kohdat 1 ja 2).

 

Vastaanottoilmoitus
Oma-aloitteisen hakemuksen vastaanottamisesta toimitetaan vahvistus. Jos lähettämäsi ansioluettelo ja asiakirja saavat myönteisen arvion, pyydämme toimittamaan tarvittavia lisätietoja.

Rekisteröityminen käännöskeskuksen neuvottelumenettelyn tietokantaan ei velvoita käännöskeskusta antamaan tehtäviä tietokantaan rekisteröityneille yrityksille tai henkilöille. Käännöskeskus painottaakin, ettei rekisteröityminen takaa millään tavalla tehtävien antamista.

 

Tietosuoja 
Ansioluetteloon ja täytettyyn hakulomakkeeseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Käännöskeskus käsittelee näitä tietoja yksinomaan hakemuksesi tarkastelun yhteydessä kielipalvelujen tarjoajien rekisteröimiseksi tietokantaan. Lomakkeita säilytetään enintään 12 kuukautta niiden vastaanottamisesta, minkä jälkeen ne poistetaan tai hävitetään.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa käännöskeskuksesta (freelance-database@cdt.europa.eu) tai käännöskeskuksen tietosuojavastaavalta (data-protection@cdt.europa.eu).