Oibríonn an tIonad Aistriúcháin le creatchonarthaí ar bhonn córas dinimiciúil rangaithe. I gcásanna áirithe nach gcuimsítear faoi nósanna imeachta oscailte, baineann an tIonad leas as nósanna imeachta idirbheartaíochta.

Déanann an tIonad rialú cáilíochta ar an obair ar fad a sholáthraíonn a chonraitheoirí. Déanann athbhreithnitheoirí inmheánacha measúnú ar gach tasc ar bhonn na bileoige measúnaithe. Nuair a mheastar go bhfuil obair a cuireadh amach ar conradh ar ardchaighdeán eisceachtúil (+1) nó caighdeán íseal doghlactha (-1), cuirtear ar aghaidh í chuig Coiste Measúnaithe an Ionaid ar a bhfuil baill neamhspleácha ó ranna éagsúla. Má aontaíonn an Coiste leis an gcéad mheasúnú, cuirtear nó baintear líon áirithe pointí (de réir mar a shainítear sa chreatchonradh) den líon pointí a bronnadh ar an gconraitheoir an chéad uair agus déantar é/í a bhogadh suas nó síos an liosta dá réir. Má bhíonn caighdeán na hoibre a chuirtear amach ar conradh ar chaighdeán inghlactha (0), i.e. má tá an obair ar leibhéal is féidir a bheith ag súil leis go réasúnta ó aistritheoir gairmiúil, ní dhéantar aon athrú ar an rangú. Leis an gcóras sin, déantar cinnte go léiríonn rangú na gconraitheoirí fíorchaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil le linn tréimhse an chonartha. Maidir le hobair a chuirtear amach ar conradh faoi nósanna imeachta idirbheartaíochta, leantar an nós imeachta céanna don rialú cáilíochta, ach cuirtear as an áireamh iad ón gcóras rangaithe dhinimiciúil seo nach bhfuil i bhfeidhm ach amháin i leith creatchonarthaí a shínigh an tIonad lena chonraitheoirí. Tá an córas rangaithe dhinimiciúil ar ceann de bhuanna chóras rialaithe cáilíochta an Ionaid Aistriúcháin. Dá bhrí sin, tá an tIonad an-fhreagrach agus cuidíonn sé le hardchaighdeán a chinntiú san fhadtéarma.