Tá an tIonad Aistriúcháin den tuairim láidir go bhfuil pleanáil agus eagrú ag teastáil ag leibhéal na bainistíochta chun cáilíocht den scoth a bhaint amach go leanúnach agus, dá bhrí sin, ghlac sé le sraith de bhearta atá le cur i bhfeidhm sula ndéantar aistriúchán, agus an t-aistriúchán á dhéanamh agus tar éis don aistriúchán a bheith críochnaithe.

Tá na bearta sin roinnte ina dtrí réimse: i) réamhriachtanais cháilíochta, a chruthaíonn na coinníollacha cearta chun aistriúcháin ardchaighdeáin a tháirgeadh, ii) rialú cáilíochta, a dhéantar le linn an phróisis aistriúcháin féin, agus iii) tomhas cáilíochta, a chuireann ar chumas an Ionaid feabhas a chur ar chaighdeán a chuid oibre le himeacht ama.

RÉAMHRIACHTANAIS CHÁILÍOCHTA

Is í an ghné lárnach sa réimse seo roghnú agus earcú dian na n-aistritheoirí inmheánacha. Roghnaíonn agus earcaíonn an tIonad a fhoireann ar bhonn dhá Fhoráil Ghinearálta Cur Chun Feidhme maidir le gníomhairí sealadacha agus foireann ar conradh a earcú.

Anuas air sin, déanann an tIonad na critéir maidir le nósanna imeachta um sholáthar poiblí i ndáil le roghnú soláthraithe seirbhíse seachtracha a shainmhíniú go han-chúramach ionas go mbronntar conarthaí creata aistriúcháin ar na conraitheoirí seachtracha is fearr.

RIALÚ CÁILÍOCHTA

Déanann teangeolaithe an Ionaid an obair a rinne conraitheoirí seachtracha a sheiceáil agus a athbhreithniú go córasach. Mar aon lena chinntiú go ndéantar feabhsúcháin ar théacsanna sula seachadtar iad do chliaint, spreagann an córas seo méadú seasta ar chaighdeán na hoibre a dhéanann conraitheoirí seachtracha le linn ré na gconarthaí creata. Le próiseas athrangaithe, tá ráthaíocht ann go ndéantar conraitheoirí seachtracha a rangú suas, nó síos, i gcomhréir le cáilíocht a gcuid oibre, ionas go gcuirfear sa deireadh na conraitheoirí a bhfuil na rátálacha is fearr acu chuig barr liosta na gconraitheoirí seachtracha. Déantar bileog mheasúnaithe a chomhlánú i ndáil le gach jab seachtrach a sholáthraítear, ina bhfuil measúnú foriomlán ar cháilíocht an aistriúcháin, ach freisin, nuair is gá, faisnéis mhionsonraithe ar na cineálacha earráidí a aimsíodh san aistriúchán. Más gá, déanfaidh athbhreithneoirí inmheánacha aiseolas a dhréachtú do shaoraistritheoirí agus, nuair is cuí, seoltar an obair cheartaithe ina dhiaidh sin chuig na soláthraithe seirbhíse seachtracha le haghaidh tagartha todhchaí.

Déanann comhghleacaí ar an bhfoireann teanga chéanna gach aistriúchán inmheánach a chros-seiceáil, ag teacht le prionsabal na gceithre súile agus leis na critéir atá sainmhínithe sa Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta Aistriúcháin.

I dteannta na seiceálacha cáilíochta réamhsheachadta seo, thug an tIonad seiceálacha cáilíochta ex-post isteach in 2010, seiceálacha a dhéantar ar bhonn sampla randamach, ach déanann saineolaithe seachtracha aistriúcháin inmheánacha a mheas.

TOMHAS CÁILÍOCHTA

Úsáideann an tIonad roinnt uirlisí chun cáilíocht agus sástacht na gcliant a chinntiú agus a thomhas, agus is í an Fhoirm um Shástacht Cliant (CSF) an príomhcheann acu siúd. Cuireann sé sin ar chumas na gcliant a úsáideann Tairseach Cliant an Ionaid aiseolas dearfach nó diúltach a thabhairt ar aon doiciméad a seachadadh, rud a chuireann ar chumas an Ionaid ag an am céanna roghanna an chliaint a thaifeadadh agus dul i ngleic le haon saincheisteanna athfhillteacha. Mar aon le freagra a thabhairt ar aiseolas a fuarthas ó chliaint ar bhonn cás-ar-chás, athbhreithnítear tuairimí cliant ag leibhéal oibríochtúil chun measúnú an féidir bearta cáilíochta níos leithne a dhéanamh chun riachtanais chliant a chomhlíonadh.

Déanann an tIonad suirbhéanna cliant tréimhsiúla freisin chun sástacht úsáideoirí fadtéarma a thomhas agus chun réimsí le haghaidh feabhais a aithint maidir le cáilíochta teanga agus le cáilíocht a chuid seirbhísí ina n-iomláine. Tá suirbhéanna den chineál sin úsáideach chun braistintí cliant ar láidreachtaí agus ar laigí an Ionaid a aithint agus chun tuiscint a fháil ar cé chomh maith a sheachadann an tIonad a chuid seirbhísí go ginearálta maidir le spriocdhátaí a chomhlíonadh, cáilíocht, a fhreagrúlacht do shaincheisteanna agus a thuiscint ar riachtanais ghnó agus timpeallachtaí gnó atá sainiúil do chliaint.