Nósanna imeachta idirbheartaíochta le haghaidh conarthaí meánluacha agus íseal-luacha ar fiú idir EUR 15,000 agus EUR 144,000 iad

Is é an aidhm atá leis an bhfaisnéis atá foilsithe sa rannán seo poiblíocht ex ante a sholáthar do nósanna imeachta soláthair an Ionaid Aistriúcháin lena mbaineann luach measta idir EUR 15,000.01 agus EUR 144,000 do sholáthairtí agus do sheirbhísí.

Dhá sheachtain ar a laghad roimh sheoladh na tairisceana, foilseofar fógra achomair ar an leathanach seo ina dtabharfar faisnéis bhreise faoin gcineál conarthaí meánluacha nó íseal-luacha a sheolfar.

Is féidir leat léiriú spéise a chur in iúl trí ríomhphost a chur chuig an seoladh ríomhphoist atá tugtha agus trí ainm agus sonraí teagmhála an pháirtí leasmhair a thabhairt ann. Ní ghabhann aon cheart dlíthiúil le léiriú spéise a chur isteach. Ní ghabhann leis an léiriú spéise ach oiread aon ionchas dlisteanach go ndámhfar conradh don iarratasóir.

Le linn an freagra uait ar fhógra ex ante a phróiseáil, déanfar sonraí pearsanta (amhail d’ainm, do sheoladh agus do shonraí teagmhála eile) a thaifeadadh agus a phróiseáil. Próiseálfar sonraí den sórt sin ar aon dul le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

Tá tú i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta ach í a iarraidh. Tá sonraí faoin dóigh a bpróiseáiltear sonraí pearsanta ar fáil sa Ráiteas príobháideachta sonrach maidir le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le nósanna imeachta soláthair. Is féidir an Ráiteas sin a léamh ar ár láithreán gréasáin.

Tá sé de cheart agat dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí ag aon am maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

Is féidir aon cheisteanna maidir le próiseáil do shonraí pearsanta a chur ar an rialaitheoir sonraí trí ríomhphost a chur chuig tenders@cdt.europa.eu agus trí thagairt an fhógra ex ante a lua ann.

Nós imeachta leanúnach/nósanna imeachta leanúnacha

There are currently no negotiated procedures.