Faoi mar a samhlaíodh lena Rialachán Bunaidh, freagraíonn an tIonad Aistriúcháin do na riachtanais seirbhíse teanga atá ag gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ag gníomhaireachtaí AE eile. Uaireanta, glacann sé le hobair bharrachais ó Institiúidí AE, a bhfuil a seirbhísí aistriúcháin féin acu. Tá comhaontuithe comhair ar bun ag an Ionad le 70 cliant ar fud an Aontais Eorpaigh, faoi mar atá léirithe ar an léarscáil idirghníomhach thíos.

Féachann an tIonad Aistriúcháin lena chliaint a shásamh trí sheirbhísí teanga ar ardchaighdeán a thairiscint trí dhlúthchomhar agus trí mhalartú faisnéise.

Féachaimid ar ár gcliaint mar chomhpháirtithe inár gcuid oibre chun faisnéis chruinn sholéite a chur ar fáil do shaoránaigh AE ina dteanga féin. Dá bhrí sin, tugaimid spreagadh dár gcliaint aiseolas a thabhairt dúinn ar an obair atá déanta againn, faoi mar atá léirithe sa chur síos ar 'Tuilleadh eolais faoinár sreabhadh oibre'.

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Institiúidí an Aontais

Institiúidí an Aontais

Parlaimint na hEorpa – Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin

Institiúidí an Aontais

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Institiúidí an Aontais

Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Institiúidí an Aontais

Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Institiúidí an Aontais

Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um an Aistriúcháin

Institiúidí an Aontais

Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Cheartas agus Tomhaltóirí

Institiúidí an Aontais

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Institiúidí an Aontais

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Institiúidí an Aontais

An Banc Ceannais Eorpach

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Gníomhaireachtaí an Aontais

An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

Gníomhaireachtaí an Aontais

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme

Gníomhaireachtaí an Aontais

An tÚdarás Eorpach Saothair

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Gníomhaireachtaí an Aontais

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Bord Réitigh Aonair

Gníomhaireachtaí an Aontais

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Gníomhaireachtaí an Aontais

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Gníomhaireachtaí an Aontais

Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireachtaí an Aontais

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Lárionad Anailíse agus Oibríochtaí Muirí (Támhshuanaigh)

Gníomhaireachtaí an Aontais

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Gníomhaireachtaí an Aontais

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

Comhghnóthais

Comhghnóthais

An Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

Comhghnóthais

An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

Comhghnóthais

An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt

Comhghnóthais

An Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC)

Comhghnóthais

An Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

Comhghnóthais

Comhghnóthas Taighde BAT 3 an Aerspáis Eorpaigh Aonair

Comhghnóthais

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

Comhghnóthais

An Comhghnóthas um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach

Comhghnóthais

An Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Comhlachtaí Eile

Comhlachtaí Eile

Cúirt Aontaithe na bPaitinní

Comhlachtaí Eile

An Banc Eorpach Infheistíochta

Comhlachtaí Eile

An tOmbudsman Eorpach

Comhlachtaí Eile

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Comhlachtaí Eile

Oifig an Ard-Rúnaí um Scoileanna Eorpacha

Comhlachtaí Eile

Scoil Eorpach Lucsamburg II

Consultative bodies

Consultative bodies

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Consultative bodies

Coiste Eorpach na Réigiún