BREIS AGUS 25 BLIAIN TIOMANTA DON ILTEANGACHAS

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh é Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Bunaíodh é i Lucsamburg in 1994, agus is é an príomh-mhisean atá aige seirbhísí aistriúcháin agus seirbhísí teanga gaolmhara a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí díláraithe eile an AE. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé cabhrú leis na hinstitiúidí agus leis na comhlachtaí AE sin a bhfuil a seirbhísí aistriúcháin féin acu nuair a bhíonn an t-ualach oibre ag an mbuaicphointe nó le haghaidh tionscadal ar leith. Ar an iomlán, aistríonn an tIonad do 70 cliant. Ag deireadh 2020, bhí 220 ball foirne san iomlán aige, oifigigh, gníomhairí sealadacha agus baill foirne ar conradh san áireamh.

Tháinig fás ar an Ionad de réir a chéile, de réir mar a tháinig méadú ar líon na dteangacha oifigiúla AE agus ar líon na gcliant an-speisialaithe. I gcaitheamh na mblianta, tá an-taithí faighte ag an Ionad maidir le freastal ar riachtanais ar leith a chuid cliant, cibé acu an mbaineann siad sin le cineálacha seirbhíse, formáidí comhad, spriocdhátaí, réimsí saineolais nó leis an líon mór teaglamaí teangacha féideartha (thart ar 750).

Is é dara misean an Ionaid páirt a ghlacadh i gcomhar idirinstitiúideach ar leibhéal an AE d’fhonn modhanna oibre a chuíchóiriú agus barainneachtaí scála domhanda a bhaint amach. Ó 2003 i leith, tá bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach IATE á fhorbairt agus á bhainistiú ag an Ionad Aistriúcháin thar ceann a chomhpháirtithe institiúideacha.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Ar 28 Samhain 1994, ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 2965/94 lenar bunaíodh an tIonad Aistriúcháin.

1995
 
An chéad Chathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Edouard Brackeniers 
Deireadh Fómhair 1995 – Nollaig 1996
Glacadh Rialachán Leasaithe in 1995 chun líon na gcliant a leathnú agus ról a thabhairt don Ionad sa chomhar idirinstitiúideach.
Céad Stiúrthóir an Ionaid
Francisco de Vicente 
Deireadh Fómhair 1995 – Eanáir 2005

 

11

theanga oifigiúla AE

20 000

leathanach aistrithe

7

gcliant

 
1997
An dara Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Colette Flesch 
Eanáir 1997 – Meitheamh 1999
Fágann an tIonad na hoifigí a bhí aige i lár chathair Lucsamburg agus aistríonn sé chuig an Hémicycle nua in Kirchberg, Lucsamburg, an ceantar ina bhfuil an chuid is mó de na hinstitiúidí AE lonnaithe.
1998
 

200 000

leathanach aistrithe

12

chliant

 
 
1999
 
An tríú Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Brian McCluskey 
Iúil 1999 – Meitheamh 2002
2001
 
Cuirtear Flosys i bhfeidhm, ar uirlis TF cheannródaíoch í a forbraíodh laistigh den Ionad Aistriúcháin agus a láimhseálann sreabhadh oibre iomlán an aistriúcháin ón uair a sheolann an cliant doiciméad chuig an Ionad go dtí go seoltar ar ais leagan/leaganacha aistrithe an doiciméid sin.
Lainseálann an tIonad Nemo chun próiseas aistriúcháin trádmharcanna an Chomhphobail a bhainistiú.
 
 
2002
An ceathrú Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Michel Vanden Abeele 
Iúil 2002 – Meitheamh 2003

1 000 000

leathanach aistrithe

2003
 
Aithníonn an Fhondúireacht Eorpach um Bainistíocht Cáilíochta (EFQM) go bhfuil an tIonad ‘tiomnaithe do Bharrfheabhas san Eoraip’.
Ceaptar an tIonad mar thionscnóir tionscadail agus mar bhainisteoir tionscadail do IATE (Téarmaíocht Idirghníomhach don Eoraip), an comhbhunachar sonraí téarmaíochta do gach institiúid/comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh.
 
 
2004
An cúigiú Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
Eanáir 2004 – Aibreán 2010

20

teanga oifigiúla AE

 
Leis an méadú mór ar an AE in 2004, ba bheag nach dtagann dúbailt ar líon na dteangacha AE ó 11 go 20, agus cuirtear tús le ré nua don Ionad.
2005
 
Stiúrthóir Gníomhach
Marie-Anne Fernández Suárez 
Eanáir 2005 – Aibreán 2006
Eagraíonn an tIonad comhdháil dar teideal ‘Multilingualism at any price’ [Ilteangachas ar chostas ar bith] chun comóradh a dhéanamh ar an Ionad a bheith deich mbliana ar an bhfód.
 
 
2006
 
Dara Stiúrthóir an Ionaid
Gailė Dagilienė 
Bealtaine 2006 – Deireadh Fómhair 2013 
2007
 
Cuireann an tIonad roinnt teangacha AE eile lena chuid teangacha nuair a théann an Bhulgáir agus an Rómáin isteach san AE agus nuair a thugtar stádas don Ghaeilge mar theanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh, cé go bhfuil maolú i bhfeidhm.
Cuirtear IATE, bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach an AE, ar fáil don phobal i gcoitinne.
Tugann Leonard Orban, an Coimisinéir Eorpach um Ilteangachas, cuairt ar an Ionad.

23

teanga oifigiúla an AE

 
2010
 
Eagraíonn an tIonad comhdháil dar teideal ‘The Language of Europe. Translating for the EU’ mar chomóradh ar chúig bliana déag ó bunaíodh an tIonad.
Tugann an tIonad Tr@Mark isteach in ionad Nemo chun bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiseas aistriúcháin ar thrádmharcanna an Chomhphobail.
2011
 
Seolann an tIonad ECHA-term, ar bunachar sonraí téarmaíochta ilteangach é a forbraíodh don Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán.
An séú Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Rytis Martikonis 
Feabhra 2011 – Feabhra 2022
 
2013

8 000 000

leathanach aistrithe

24

teanga oifigiúla an AE,
Cróitis san áireamh anois

Stiúrthóir Gníomhach
Marie-Anne Fernández Suárez 
Deireadh Fómhair 2013 – Iúil 2015 
Aistríonn an tIonad chuig an áitreabh reatha i bhfoirgneamh Drosbach i gcathair Lucsamburg agus sínítear an comhaontú ceannárais le hArd-Diúcacht Lucsamburg.
2015
 
Stiúrthóir Gníomhach
Benoît Vitale
Lúnasa 2015 – Nollaig 2015

9 000 000

leathanach aistrithe

61

cliant

 
2016
 
Tríú Stiúrthóir an Ionaid
Máire Killoran
Eanáir 2016 – Nollaig 2018 
Seolann an tIonad eCdT, an córas nua curtha in oiriúint um bainistiú sreafa oibre aistriúcháin, a thagann in ionad an tseanchórais, Flosys.
2017
 
Staidéar ar an Ionad Aistriúcháin mar Sholáthraí Seirbhíse Comhroinnte Teanga do Ghníomhaireachtaí agus Comhlachtaí an AE. Deimhníonn an staidéar raison d’être an Ionaid. 
 
 
2018

65

cliant

Seoladh leagan úrnua de IATE 
Glacadh le cur chuige straitéiseach agus le Plean Claochlaithe débhliantúil  
Comhaontaíonn an tIonad le hOifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO) maidir le clár comhair dhá bhliain chun seirbhísí teanga nua a fhorbairt agus próisis lárnacha gnó a bharrfheabhsú d’fhonn éifeachtúlacht a bhaint amach agus eispéireas an chustaiméara a fheabhsú. 
2019
 

12 800 000

leathanach aistrithe

68

cliant

Stiúrthóir Gníomhach
Benoît Vitale
Eanáir 2019 – Eanáir 2022
Cuireann an tIonad tús lena Phlean Claochlaithe débhliantúil a chur i bhfeidhm 
 
2020
Tugann an tIonad cur i bhfeidhm a Phlean Claochlaithe chun críche trí sheirbhísí, próisis agus uirlisí nua a sheoladh.

13 400 000

leathanach aistrithe

69

cliant

2021
 
 
Seolann an tIonad sraith iomlán seirbhísí nua: aistriúchán uathoibríoch; aistriúchán meaisín saincheaptha; trascríobh uathoibríoch; aistriúchán ‘paste ‘n’ go’ iar-eagarthóireacht éadrom.  
 
2022
An seachtú Cathaoirleach den Bhord Bainistíochta
Christos Ellinides 
Márta 2022 – go dtí seo
Ceathrú Stiúrthóir an Ionaid
Ildikó Horváth
Feabhra 2022 - go dtí seo

70

cliant

2023
 

73

cliant

Seolann an tIonad a straitéis uathúil meaisínaistriúcháin il-inneall (MEMT)