Is sa Roinn Aistriúcháin a fhostaítear níos mó ná leath de bhaill an Ionaid Aistriúcháin, arb í an roinn is mó san Ionad. Áirítear léi trí ghrúpa teanga agus an Rannóg Caidrimh Eachtraigh agus Cumarsáide.

An Rannóg Caidrimh Eachtraigh agus Cumarsáide

Bíonn an Rannóg Caidrimh Eachtraigh agus Cumarsáide i dteagmháil le cliaint an Ionaid chun a riachtanais a aithint agus a sástacht a thomhas. Chuige sin, tugann sí cuairteanna ar an gcliant go rialta, déanann sí suirbhéanna agus déileálann sí le haiseolas ó na cliaint.

I gcomhar leis na cliaint, eagraíonn an roinn seisiún eolais, ceardlanna agus cur i láthair d’aistritheoirí an Ionaid. Cuidíonn sé sin leis na haistritheoirí tuiscint níos fearr a fháil ar shainréimsí gníomhaíochta agus nósanna imeachta na gcliant. Ar an mbealach céanna, eagraíonn an rannóg cuir i láthair do na cliaint chun cabhrú leo tuiscint níos fearr a fháil ar ról agus ar sheirbhísí an Ionaid.

Tá an rannóg sin i gceannas ar chumarsáid inmheánach agus sheachtrach freisin. Scaipeann an rannóg an fhaisnéis trí mhíreanna nuachta rialta ar inlíon an Ionaid, ar láithreán gréasáin agus ar thairseach cliant an Ionaid. Déanann an rannóg foilseacháin spriocdhírithe a ullmhú agus a chomhordú, cuir i gcás an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíocht agus buaicphointí na tuarascála bliantúla, agus roinnt bróisiúr agus nuachtlitreacha. Eagraíonn sí imeachtaí áirithe chun ilteangachas a chur chun cinn.

Na haistritheoirí (grúpaí teanga)

Tá gach grúpa teanga foroinnte ina fhoirne aistriúcháin, foireann amháin le haghaidh gach teanga oifigiúil AE. Tá méid na bhfoirne aistriúcháin ag brath ar an ualach oibre aistriúcháin isteach i ngach sprioctheanga. Bíonn gach aistritheoir ag aistriú chuig a t(h)eanga dhúchais; bíonn cúlraí acadúla éagsúla, sna teangacha den chuid is mó, ag na haistritheoirí.

Cuirtear oiliúint ar fáil do na haistritheoirí san Ionad feadh a saol gairmiúil, maidir le foghlaim teanga (scileanna teanga a fheabhsú agus teangacha nua a shealbhú), agus gníomhaíochtaí a bhaineann le cliaint ar leith.

Bíonn na haistritheoirí inmheánacha i mbun doiciméad a aistriú agus a athbhreithniú, chomh maith le trádmharcanna a aistriú agus a athbhreithniú. Cuireann siad fotheidil le físeáin, cuireann siad gluaiseanna le chéile agus cuireann siad le bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach IATE.

Mar theangeolaithe, cinntíonn na haistritheoirí inmheánacha go gcuirtear ardchaighdeán aistriúcháin ar fáil. Is fíor sin i gcás téacsanna a aistríodh go hinmheánach agus téacsanna a chuirtear amach ar conradh do sholáthraithe seachtracha seirbhísí teanga.

Ar bhonn a mhúnla gnó atá bunaithe ar sheachfhoinsiú agus rialú cáilíochta inmheánach, tá saineolas ar leith ag an Ionad maidir le gach gné d’athbhreithniú ar aistriúcháin.