Cuireann an Roinn Riaracháin tacaíocht riaracháin agus theicniúil ar fáil i réimse na n-acmhainní daonna, pleanáil buiséid agus straitéise, gnóthaí dlí, iarratais ar thairiscintí, cuntasaíocht, saoráidí agus slándáil.

Oifigeach Cuntasaíochta

Is é an Bord Bainistíochta a cheapann an tOifigeach Cuntasaíochta agus cuireann sé nó sí a c(h)uid dualgas i gcrích go neamhspleách. Bíonn an tOifigeach Cuntasaíochta agus a fhoireann freagrach as ioncam, caiteachas agus cuntais a bhainistiú i gcomhréir leis na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. Tá an tOifigeach Cuntasaíochta freagrach as bainistíocht airgid agus as sonraisc a bhaineann le gníomhaíochtaí an Ionaid. Chun na tascanna sin a chur i gcrích, bíonn an tOifigeach Cuntasaíochta ag obair i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún Eorpach, le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus le hiniúchóirí seachtracha.

An Rannóg Buiséad agus Pleanála Straitéisí

Cinntíonn an Rannóg Buiséad agus Pleanála Straitéisí go bhfeidhmíonn bainistíocht airgeadais an Ionaid Aistriúcháin mar is ceart agus go gcomhlíontar na rialacha agus na rialúcháin is infheidhme. Déanann an Rannóg Buiséad ullmhúchán agus iarchúram ar bhuiséad an Ionaid Aistriúcháin a chomhordú agus bíonn siad i dteagmháil leis na cliaint go rialta chun go bhféadfaí a réamhaisnéis buiséid a chur i gcuntas i mbuiséad ioncaim an Ionaid Aistriúcháin.

Cúram tábhachtach eile de chuid na Rannóige is ea fíorú ex ante agus ex post na n-idirbheart airgeadais.

Déanann an Rannóg sin ullmhú agus cur chun feidhme straitéis ilbhliantúil agus cláir oibre bhliantúla an Ionaid Aistriúcháin a chomhordú. Cuidíonn sí an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí a ullmhú. Ina theannta sin, déanann sí bainistíocht riosca agus rialú inmheánach a chomhordú agus a mhonatóiriú.

An Rannóg Gnóthaí Dlí

Bíonn an Rannóg Gnóthaí Dlí ag déileáil le gach ceist dlí a thagann chun cinn le linn obair an Ionaid Aistriúcháin. I gcás dlíthíochta, déanann an Rannóg Gnóthaí Dlí ionadaíocht ar son an Ionaid Aistriúcháin.

Bíonn an Rannóg sin freagrach as socruithe idir an tIonad agus a gcliant a dhréachtú agus a bhainistiú. Ina theannta sin, bíonn sí ag déileáil le gach ábhar maidir le conarthaí le soláthraithe agus soláthraithe seirbhíse agus ag gníomhú mar chomhairleoir dlí do bhainisteoirí an Ionaid Aistriúcháin.

Chun aistriúcháin a chur ar fáil i réimsí éagsúla, cuireann an tIonad Aistriúcháin liostaí soláthraithe teanga le chéile, atá speisialaithe i réimsí gníomhaíochta chliaint an Ionaid. Déantar é sin trí nósanna imeachta glaonna poiblí ar thairiscintí a eagraíonn an rannóg.

An Grúpa Saoráidí agus Slándála

Cinntíonn an Grúpa Saoráidí agus Slándála go bhfuil cosaint shásúil ann d’fhoireann, sonraí, foirgneamh agus trealamh an Ionaid Aistriúcháin ar bhagairtí dá slándáil agus go n-urramaítear rialacha sláinte agus sábháilteachta agus go gcuirtear chun feidhme iad. Déanann an Grúpa bainistíocht ar mhaoin shochorraithe agus maoin réadach agus bíonn sé freagrach as leanúnachas gnó i gcás briseadh isteach mór ar oibríochtaí an Ionaid. Ina theannta sin, cuireann an grúpa bearta neamhdhíobhálacha don chomhshaol chun cinn agus cothaíonn sé feasacht maidir le bainistíocht dramhaíola.

An Grúpa Acmhainní Daonna

Déanann an Grúpa Acmhainní Daonna beartais acmhainní daonna a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm agus cuireann sí comhairle agus treoirlínte maidir le hacmhainní daonna ar fáil do bhainisteoirí agus baill foirne an Ionaid Aistriúcháin. Bíonn an Grúpa ag déileáil o háirithe le baill foirne a roghnú, a earcú agus forbairt gairme a dhéanamh (oiliúint, bainistíocht scileanna, breithmheas agus ardú céime). Tá an Grúpa freagrach as ceisteanna buiséid agus airgeadais a bhaineann le caiteachas ar phearsanra.