Aimsigh ár réimse seirbhísí

Tá cliaint an Ionaid Aistriúcháin scaipthe ar fud na hEorpa agus iad speisialaithe i réimsí cosúil leis an oideachas, an fhostaíocht, cultúr, iompar, taighde agus nuálaíocht, gnóthaí sóisialta, an timpeallacht, fuinneamh, an cheimic, cearta réadmhaoine, an dlí, buiséad agus airgeadas, beartas eachtrach agus slándála, póilíní agus comhar breithiúnach, sláinte phoiblí agus cosaint do thomhaltóirí. Cuireann sé seirbhísí teanga ar fáil i 24 theanga oifigiúla AE agus teangacha eile nach teangacha AE iad, de réir éilimh. Go sonrach, cuireann an tIonad na seirbhísí seo a leanas ar fáil.

Aistriúchán

Is é aistriúchán léiriú na brí sa teanga fhoinseach isteach sa sprioctheanga d'fhonn téacs a tháirgeadh atá i gcomhréir le rialacha gramadaí na sprioctheanga agus a chomhlíonann na treoracha a fuarthas i sannachán an tionscadail aistriúcháin. Is í an 'teanga fhoinseach' an teanga ina scríobhtar an téacs bunaidh (ar a dtugtar an 'buntéacs' freisin), agus is í an 'sprioctheanga' an teanga a ndéantar an buntéacs a aistriú chuici.

Eagarthóireacht ar théacsanna foinseacha

Déantar eagarthóireacht a shainmhíniú mar sheiceáil teanga ar théacs lena chinntiú go gcloíonn sé le rialacha gramadaí, poncaíochta agus litrithe na teanga foinsí. Déanann an t-eagarthóir earráidí gramadaí, poncaíochta agus litrithe a cheartú. Más rud é go measann an t-eagarthóir go bhféadfadh caighdeán teanga an téacs a fheabhsú ó thaobh soiléireachta agus sothuigtheachta de, cuirfidh sé/sí nóta tráchta leis an téacs atá i gceist, agus moladh a dhéanamh le haghaidh feabhsúcháin. Níl an t-eagarthóir freagrach as earráidí nó fadhbanna a bhaineann le hábhar an téacs a aithint nó a cheartú. Sa chás go n-aimsíonn an t-eagarthóir fadhbanna féideartha a bhaineann leis an ábhar, leagfaidh sé/sí béim orthu siúd sa téacs. Tá sé de dhualgas ar an gcliant meastóireacht a dhéanamh ar ábharthacht na nótaí tráchta agus gníomhú cuí a chur i bhfeidhm. Ní dhéanfaidh an t-eagarthóir aon saincheisteanna a cheartú a bhaineann le formáidiú nó leagan amach an téacs.

Comhairleacht teanga

Is ionann comhairleoireacht teanga agus anailís ar riachtanais teanga an chliaint chun réitigh a fhorbairt a bharrfheabhsaíonn an próiseas aistriúcháin. D’fhéadfadh tacaíocht maidir le doiciméid a dhréachtú nó anailís a dhéanamh ar shreafaí oibre doiciméad nó ar thionscadail speisialta bheith mar chuid den chomhairleacht teanga. Braitheann an t-ualach oibre don chineál seo seirbhíse go mór ar chastacht an cháis aonair ar leith.


Téarmeolaíocht

Is éard atá in obair théarmeolaíochta cruthú de ghluaiseanna iomlána ina bhfuil téarmaí foinseacha agus spriocthéarmaí, sainmhínithe, tagairtí foinseacha agus tagairtí comhthéacs, nótaí tráchta, srl.

Fotheidealú

Is é seo an léiriú téacsúil de theanga labhartha i bhfíseán, ar shlí a éascaíonn léiríú an téacs ar an scáileán. D'fhéadfadh 'spotáil' a bheith san áireamh leis an tseirbhís, i.e. sioncrónú na bhfotheideal agus an fhiseáin. Féadfar fotheidil a chur ar fáil i dteanga fhoinseach an fhíseáin amháin, nó i dteanga amháin eile nó i dteangacha éagsúla, mar aon le cóid ama a léiríonn cén t-am go díreach ar cheart fotheideal a chur ar taispeáint agus cé chomh fada ar chóir é a bheith le feiceáil ar an scáileán.

Tras-scríobh

Is é atá i gceist le tras-scríobh comhad fuaime agus/nó físchomhad a thiontú ina théacs scríofa ar ardchaighdeán. Déantar é sin trí theicneolaíochtaí teanga go téacs a úsáid, agus déantar iar-eagarthóireacht ar a n-aschur amh níos déanaí. D’fhéadfadh cóid ama agus aithint an chainteora bheith mar chuid den aschur scríofa.


Liostaí téarmaí

Cuimsíonn an tseirbhís seo aistriúchán de liostaí simplí téarmaí (focail nó abairtí, ainmfhocail nó frásaí ainmfhocail de ghnáth), gan aon léiriú de shainmhíniú, foinse, comhthéacs, nótaí tráchta, srl.

Seiceálacha Cáilíochta Ex-Post

Is ionann an tseiceáil cháilíochta ex-post (EPQC) agus athbhreithniú agus meastóireacht tréimhsiúil ar shampla sainmhínithe d'aistriúcháin EUTM a sholáthair an tIonad do EUIPO (Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh) maidir le sraith de ghnéithe comhaontaithe.

Athbhreithniú ar liostaí téarmaí

Is é seo scrúdú ar liosta téarmaí dátheangacha mar oiriúnach chun na gcríoch a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an téarma foinseach agus an spriocthéarma, agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Más rud é, le linn an phróisis athbhreithnithe, go mbaineann an t-aistritheoir inmheánach de thátal as gur gá an liosta téarmaí atá le hathbhreithniú a athdhréachtú go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-iarratas athbhreithnithe a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán de liosta téarma a chur isteach ina ionad.


Athbhreithniú ar aistriúcháin

Is é athbhreithniú scrúdú ar aistriúchán mar oiriúnach chun na gcríoch a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an téacs foinseach agus an spriocthéacs, agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Tairgeann an tIonad athbhreithniú ar dhoiciméad aistrithe. Más rud é, áfach, le linn athbhreithnithe, go measann an t-aistritheoir inmheánach gur gá an téacs atá le hathbhreithniú a athscríobh go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-athbhreithniú a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán a chur isteach ina ionad.

Modhnú ar aistriúcháin

Baineann modhnú le cur isteach d'athruithe i dtéacs a aistríodh cheana féin. Agus modhnú á iarraidh, ní mór don chliant doiciméad a chur ar fáil a léiríonn gach athrú a rinneadh ar an téacs roimhe, lena n-áirítear míreanna a cuireadh isteach agus a scriosadh, chomh maith le leagan/leaganacha teanga roimhe sin an doiciméid/na ndoiciméad atá le modhnú. Déanann aistritheoirí an Ionaid na haistriúcháin a mhodhnú de réir an mhodhnaithe a rinneadh ar an téacs bunaidh.

Aistriúchán EUTManna, comhad MP agus RCDanna

Baineann aistriúchán de thrádmharcanna an Aontais Eorpaigh (EUTManna), de chomhaid Phrótacal Mhaidrid (MP) agus de dhearaí cláraithe an Chomhphobail (RCDanna) leis an aistriúchán de théacsanna teicniúla caighdeánaithe sa réimse de mhaoin thionsclaíoch/intleachtúil atá comhdhéanta de liostaí earrraí agus seirbhísí atá bunaithe go scaoilte ar Aicmiú Idirnáisiúnta Earraí agus Seirbhísí chun Críche Chlárú na Marcanna (Aicmiú Nice) de chuid WIPO (an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil) nó ar an gComhaontú Locarno lena mBunaítear Aicmiú Idirnáisiúnta i gcomhair Dearaí Tionscail (Aicmiú Locarno) de chuid WIPO.