Kao što je utvrđeno njegovom osnivačkom uredbom, Prevoditeljski centar pruža jezične usluge agencijama i drugim tijelima EU-a. Osim toga, može preuzeti i prekomjernu količinu posla od institucija EU-a koje imaju vlastite službe za prevođenje. Centar je sklopio ugovore o suradnji sa 70 klijenata u cijeloj Europskoj uniji, kao što je prikazano na interaktivnoj karti u nastavku.

U skladu sa svojom politikom odnosa s klijentima Prevoditeljski centar nastoji osigurati zadovoljstvo klijenata ponudom visokokvalitetnih jezičnih usluga u okvirima bliske suradnje i razmjene informacija.

Svoje klijente smatramo partnerima u nastojanju da se građanima EU-a pružaju točne i pristupačne informacija na njihovim jezicima. Stoga klijente potičemo na pružanje povratnih informacija o našem radu, kao što je opisano u odjeljku Naš radni postupak.

Institucije EU-a

Institucije EU-a

Vijeće Europske unije

Institucije EU-a

Sud Europske unije

Institucije EU-a

Europska središnja banka

Institucije EU-a

Glavna uprava Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Institucije EU-a

Glavna uprava Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike

Institucije EU-a

Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača

Institucije EU-a

Glavna uprava Europske komisije za prevođenje

Institucije EU-a

Europski revizorski sud

Institucije EU-a

Europski parlament – Glavna uprava za prevođenje

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Agencije EU-a

Agencije EU-a

Agencija za potporu BEREC-u

Agencije EU-a

Ured Zajednice za biljne sorte

Agencije EU-a

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Agencije EU-a

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

Agencije EU-a

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Agencije EU-a

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Agencije EU-a

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

Agencije EU-a

Europska agencija za kemikalije

Agencije EU-a

Europska obrambena agencija

Agencije EU-a

Europska agencija za okoliš

Agencije EU-a

Europska agencija za kontrolu ribarstva

Agencije EU-a

Europska agencija za sigurnost hrane

Agencije EU-a

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

Agencije EU-a

Europski institut za ravnopravnost spolova

Agencije EU-a

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Agencije EU-a

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Agencije EU-a

Europsko nadzorno tijelo za rad

Agencije EU-a

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Agencije EU-a

Europska agencija za lijekove

Agencije EU-a

Ured europskog javnog tužitelja

Agencije EU-a

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala

Agencije EU-a

Europska zaklada za osposobljavanje

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za azil

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za kibersigurnost

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za temeljna prava

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za željeznice

Agencije EU-a

Agencija za suradnju energetskih regulatora

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za svemirski program

Agencije EU-a

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Agencije EU-a

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Agencije EU-a

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Agencije EU-a

Satelitski centar Europske unije

Agencije EU-a

Centar za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama

Agencije EU-a

Jedinstveni sanacijski odbor

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Izvršne agencije

Izvršne agencije

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš

Izvršne agencije

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu

Izvršne agencije

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo

Izvršne agencije

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove

Izvršne agencije

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća

Izvršne agencije

Europska izvršna agencija za istraživanje

Zajednička poduzeća

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za čisti vodik

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC)

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće „Fuzija za energiju”

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje

Zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Druga tijela

Druga tijela

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Druga tijela

Europska investicijska banka

Druga tijela

Europski ombudsman

Druga tijela

Europska škola Luxembourg II

Druga tijela

Ured glavnog tajnika Europskih škola

Druga tijela

Jedinstveni sud za patente

Consultative bodies

Consultative bodies

Europski odbor regija

Consultative bodies

Europski gospodarski i socijalni odbor