DAUGIAU KAIP 25 METUS DIRBAME DAUGIAKALBYSTĖS LABUI

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras yra Europos Sąjungos agentūra. Pagrindinė 1994 m. Liuksemburge įsteigto Vertimo centro užduotis – teikti vertimo ir susijusias kalbos paslaugas kitoms decentralizuotoms ES agentūroms. Be to, Centras gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms ir įstaigoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis, arba dėl konkrečių projektų. Iš viso Centras verčia 70 klientų. 2020 m. pabaigoje Centre iš viso dirbo 220 darbuotojų, įskaitant pareigūnus, laikinuosius darbuotojus ir sutartininkus.

Daugėjant oficialiųjų ES kalbų ir didėjant itin specializuotose srityse dirbančių klientų skaičiui, Vertimo centras nuolat plėtėsi. Per daugelį metų Centras sukaupė didelę įvairių savo klientų poreikių užtikrinimo patirtį paslaugų rūšių, failų formatų, terminų, teminės kompetencijos ar įvairių galimų kalbų kombinacijų (apie 750) srityse.

Antroji Centro užduotis – dalyvauti tarpinstituciniame bendradarbiavime ES lygmeniu siekiant racionalizuoti darbo metodus ir pasiekti pasaulinę masto ekonomiją. Nuo 2003 m. Vertimo centras savo institucinių partnerių vardu taip pat kuria ir tvarko tarpinstitucinę terminologijos duomenų bazę IATE.

 

 

 


 
1994 m.
 
Image
EU flag

1994 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą.

1995 m.
 
Pirmasis valdybos pirmininkas
Edouard Brackeniers 
1995 m. spalio mėn.–1996 m. gruodžio mėn.
1995 m. reglamentas iš dalies pakeistas, kad būtų išplėstas klientų ratas ir Centras galėtų atlikti savo vaidmenį tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje.
Pirmasis Centro direktorius
Francisco de Vicente 
1995 m. spalio–2005 m. sausio mėn.

11

oficialiųjų ES kalbų

20 000

išverstų puslapių

7

klientai

 
1997 m.
Antroji valdybos pirmininkė
Colette Flesch 
1997 m. sausio mėn.–1999 m. birželio mėn.
Centras iš Liuksemburgo miesto centro persikelia į „Nouvel Hémicycle“ pastatą Kirchbergo rajone (Liuksemburgas), kuriame įsikūrusios dauguma ES institucijų.
1998 m.
 

200 000

išverstų puslapių

12

klientų

 
 
1999
 
Trečiasis valdybos pirmininkas
Brian McCluskey 
1999 m. liepos mėn.–2002 m. birželio mėn.
2001 m.
 
Pradedama naudoti sistema „Flosys“ – Centro sukurta pažangioji IT priemonė, kuria valdomas visas vertimo darbo srautas nuo to momento, kai klientas atsiunčia Centrui dokumentą, iki tada, kai išverstas (-i) dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) klientui.
Centras pradeda naudoti sistemą „Nemo“ ES prekių ženklų vertimo procesui valdyti.
 
 
2002 m.
Ketvirtasis valdybos pirmininkas
Michel Vanden Abeele 
2002 m. liepos mėn.–2003 m. birželio mėn.

1 000 000

išverstų puslapių

2003 m.
 
Europos kokybės valdymo fondas Centrą pripažino pavyzdinių standartų siekiančia Europos institucija.
Centras paskiriamas visoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms bendros terminų bazės IATE (angl. InterActive Terminology for Europe) projekto pradininku ir vadovu.
 
 
2004 m.
Penktasis valdybos pirmininkas
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
2004 m. sausio mėn.–2010 m. balandžio mėn.

20

oficialiųjų ES kalbų

 
Didysis ES plėtros etapas 2004 m., po kurio beveik dvigubai padaugėjo ES kalbų (nuo 11 iki 20), žymi naują Centro veiklos etapą.
2005 m.
 
Laikinoji direktorė
Marie-Anne Fernández Suárez 
2005 m. sausio–2006 m. balandžio mėn.
Veiklos dešimtmečio proga Centras organizuoja konferenciją „Daugiakalbystė bet kokia kaina“.
 
 
2006 m.
 
Antroji Centro direktorė
Gailė Dagilienė 
2006 m. gegužės–2013 m. spalio mėn. 
2007 m.
 
Centras savo paslaugas pradeda teikti dar keletu oficialiųjų ES kalbų, nes į ES įstoja Bulgarija ir Rumunija, o airių kalba tampa oficialiąja Europos Sąjungos kalba, nors jai taikoma išimtinė nuostata.
ES tarpinstitucinė terminų bazė IATE tampa prieinama viešai.
Už daugiakalbystę atsakingo Europos Komisijos nario Leonard Orban vizitas.

23

oficialiosios ES kalbos

 
2010 m.
 
Centras organizuoja konferenciją „Europos kalba. Vertimas Europos Sąjungai“, skirtą 15 metų sukakčiai paminėti.
Centras Bendrijos prekių ženklų vertimo proceso valdymo sistemą „Nemo“ pakeičia sistema „Tr@Mark“.
2011 m.
 
Centras internete paskelbia Europos cheminių medžiagų agentūrai parengtą daugiakalbę terminų bazę „ECHA-term“.
Šeštasis valdybos pirmininkas
Rytis Martikonis 
2011 m. vasario mėn.–2022 m. vasario mėn.
 
2013 m.

8 000 000

išverstų puslapių

24

oficialiosios ES kalbos,
įskaitant kroatų kalbą

Laikinoji direktorė
Marie-Anne Fernández Suárez 
2013 m. spalio–2015 m. liepos mėn. 
Centras persikelia į savo dabartines patalpas Drosbacho pastate Liuksemburge ir pasirašo susitarimą dėl būstinės su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste.
2015 m.
 
Laikinasis direktorius
Benoît Vitale
2015 m. rugpjūčio–gruodžio mėn.

9 000 000

išverstų puslapių

61

klientas

 
2016 m.
 
Trečioji Centro direktorė
Máire Killoran
2016 m. sausio–2018 m. gruodžio mėn. 
Centras pradeda naudoti naują vertimo darbo srauto valdymo programą „eCdT“, kuri pakeičia ankstesnę sistemą „Flosys“.
2017 m.
 
Vertimo centro, kaip ES agentūrų ir įstaigų bendrųjų lingvistinių paslaugų teikėjo, tyrimas. Tyrimas patvirtina Centro raison d’être
 
 
2018 m.

65

klientai

Naujos IATE versijos paleidimas. 
Patvirtinama veiklos strategija ir dvimetis pertvarkos planas.  
Centras susitaria su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) dėl dvejų metų bendradarbiavimo programos, kuria siekiama plėtoti naujas lingvistines paslaugas ir optimizuoti pagrindinius verslo procesus, kad būtų padidintas veiklos veiksmingumas ir geriau užtikrinami klientų poreikiai. 
2019 m.
 

12 800 000

išverstų puslapių

68

klientai

Laikinasis direktorius
Benoît Vitale
2019 m. sausio–2022 m. sausio mėn.
Centras pradeda įgyvendinti savo dvimetį pertvarkos planą. 
 
2020 m.
Centras užbaigia savo pertvarkos plano įgyvendinimą, pradėdamas teikti naujas paslaugas, procesus ir priemones.

13 400 000

išverstų puslapių

69

klientai

2021 m.
 
 
Centras pradeda teikti daugybę naujų paslaugų: automatinį vertimą, pritaikytą mašininį vertimą, automatines transkripcijas; paste ‘n’ go vertimą, supaprastintą redagavimą.  
 
2022 m.
Septintasis valdybos pirmininkas
Christos Ellinides 
2022 m. kovo mėn.–dabar
Ketvirtoji Centro direktorė
Ildikó Horváth
Nuo 2022 m. vasario mėn.

70

klientų

2023 m.
 

73

klientai

Centras pradeda taikyti unikalią daugiasistemio mašininio vertimo strategiją.