Steigiamasis reglamentas

1994 m. lapkričio mėn. Europos Sąjungos Taryba priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiamas Vertimo centras. Šis reglamentas buvo tikslinamas du kartus: pirmą kartą – 1995 m., siekiant išplėsti Centro veiklą ir leisti teikti vertimo ir susijusias paslaugas toms institucijoms ir įstaigoms, kurios turi savo vertimo tarnybas bei sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vertimo srityje; ir antrą kartą – 2003 m., siekiant suderinti tam tikras nuostatas su Tarybos reglamentu dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento.

Konsoliduotas tekstas: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94 1994 m. lapkričio 28 d. įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268