Administrācijas departaments nodrošina administratīvu un tehnisku atbalstu cilvēkresursu (CR), budžeta un stratēģiskās plānošanas, juridisko darījumu, uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, grāmatvedības, loģistikas un apsardzes jomā.

Grāmatvedības administrators

Grāmatvedības administratoru ieceļ Valde, un viņš/viņa ir neatkarīgs(-a) savu pienākumu veikšanā. Grāmatvedības administrators ar savu komandu ir atbildīgs par ieņēmumu, izdevumu un norēķinu pārvaldību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Grāmatvedības administrators ir atbildīgs par kases pārvaldību un rēķinu izrakstīšanu, kas attiecas uz Centra darbībām. Lai izpildītu šos uzdevumus, grāmatvedības administrators cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu un ārējiem revidentiem.

Budžeta un stratēģiskās plānošanas nodaļa

Budžeta un stratēģiskās plānošanas nodaļa nodrošina to, ka Centra finanšu pārvaldība darbojas pareizi un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem. Tā koordinē Centra budžeta izstrādi un kontroli un uztur ciešu kontaktu ar Centra klientiem, lai iestrādātu to budžeta prognozes Centra ieņēmumu budžetā.

Vēl viens svarīgs uzdevums ir finanšu darījumu ex ante un ex post pārbaude.

Nodaļa koordinē Centra daudzgadu stratēģijas un daudzgadu darba programmu sagatavošanu un īstenošanu. Tā arī palīdz sagatavot gada darbības pārskatu. Turklāt tā koordinē un uzrauga riska pārvaldības un iekšējās kontroles īstenošanu.

Juridiskā nodaļa

Juridiskā nodaļa risina visus juridiskos jautājumus, ar kuriem Tulkošanas centrs var saskarties savu darbību gaitā. Tā pārstāv Centru jebkuros juridisko strīdu gadījumos.

Nodaļa ir atbildīga par nolīgumu starp Centru un tā klientiem sastādīšanu un pārvaldību. Tā arī risina visus ar līgumiem saistītos jautājumus ar Centra piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem un rīkojas kā juridiskais padomnieks Centra vadībai.

Lai veicinātu tulkošanu plaša diapazona jomās, Centrs apkopo un nepārtraukti atjaunina to ārējo valodu pakalpojumu sniedzēju sarakstus, kuri ir specializējušies Centra klientu darbības jomās. To īsteno ar publisku uzaicinājumu piedalīties konkursu procedūrās, ko organizē nodaļa.

Telpu un vietas un apsardzes nodaļa

Telpu un vietas un apsardzes nodaļa nodrošina to, ka Centra personāls, dati, ēkas un aprīkojums ir pienācīgi aizsargāts pret jebkuriem draudiem to drošībai un ka veselības un drošības noteikumi ir īstenoti. Nodaļa pārvalda kustamu un nekustamu īpašumu un ir atbildīga par uzņēmējdarbības nepārtrauktības koordinēšanu Centra darbību ievērojamu traucējumu gadījumā. Turklāt nodaļa sekmē videi draudzīgu pasākumu īstenošanu Centrā un vairo personāla informētību par atkritumu apsaimniekošanu.

Cilvēkresursu nodaļa

Cilvēkresursu nodaļa izstrādā, koordinē un īsteno CR politikas, kā arī sniedz padomu un vadlīnijas Centra vadībai un personālam par CR jautājumiem. Jo īpaši tās loma ir saistīta ar personāla un praktikantu atlasi, darbā pieņemšanu un karjeras attīstību (apmācīšana, prasmju pārvaldība, novērtēšana un paaugstināšana). Nodaļa ir arī atbildīga par budžeta un finanšu jautājumiem, kas saistīti ar personāla izdevumiem.