Tulkošanas centrs strādā ar ārējiem valodu pakalpojumu sniedzējiem tulkošanas, modifikācijas, pārbaudes, rediģēšanas, terminoloģijas un terminu sarakstu jomā, lai aptvertu savu klientu valodas pakalpojumu vajadzības.

External language service provider

Lai nodrošinātu šos ārpakalpojumus, Centrs izmanto pamatlīgumus vai specifiskus līgumus atkarībā no klientam nepieciešamā pakalpojuma veida, valodu kombinācijas un jomas. Pamatlīgumus paraksta ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir veiksmīgi Centra organizētajos konkursos. Šie līgumi ir spēkā vienu gadu, bet tos var pagarināt ar klusu piekrišanu par vēl turpmākiem viena gada periodiem, tomēr kopumā nepārsniedzot četrus gadus. Ar līgumslēdzējiem sazinās, kad klients ir veicis darba pasūtījumus. Ja līgumslēdzējs, kas sarakstā ir pirmais, nespēj pasūtījumu izpildīt vai neatbild, Centrs drīkst piedāvāt darbu otrajam līgumslēdzējam, un tā tālāk, ņemot vērā sarakstu. Specifiski līgumi tiek parakstīti starp Centru un ārēju valodu pakalpojuma sniedzēju par specifisku valodu pakalpojumu un jomu, uz kuru neattiecas pamatlīgums, vai tad, ja neviens līgumslēdzējs no pamatlīgumu saraksta šo darbu nespēj paveikt.

Modernais, proaktīvais ārpakalpojumu modelis, kas pastāv Centrā, ir balstīts uz trīs galvenajiem elementiem: kvalificēti ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji, dinamiska vērtēšanas (pārvērtēšanas) sistēma (pirmo reizi ES to ieviesa Centrs), kas nodrošina, ka tiek izmantoti vislabākie valodu pakalpojumu sniedzēji, un valodu resursu nodrošināšana ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu tiem paveikt savu darbu.

Visiem darbiem, ko ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji ir veikuši ārpus Centra un nogādājuši tam, ir jābūt veiktiem pietiekami augstā kvalitātē, lai tie būtu lietojami tādi, kādi ir, bez jebkādas turpmākas Centra veiktas pārbaudes. Tomēr šo pakalpojumu sniedzēju galvenā Centra kvalitātes nodrošināšanas novērtēšanas daļa ir tāda, ka visus to darbus sistemātiski pārskata Centra valodnieki, izmantojot novērtējuma lapu, lai nodrošinātu piemērotību paredzētajam mērķim. Šī lapa ietver ne tikai vispārēju tulkojuma vai rediģēšanas kvalitātes novērtējumu, bet arī, ja nepieciešams, sīki izklāstītu informāciju par atrasto kļūdu veidiem. Centrs koncentrējas uz pilnīgumu un precizitāti, pareizu atsauces dokumentu un publicētā materiāla citēšanu, atbilstību instrukcijām un terminoloģisko un stilistisko konsekvenci.

Pamatā Centrs valodu pakalpojumus kā ārpakalpojumus veic 24 oficiālajās ES valodās, bet arī citās valodās, kas nav ES valstu valodas, piemēram, islandiešu, norvēģu, arābu, krievu, serbu, ķīniešu, japāņu, ebreju, farsi u.c. valodās.