Tulkošanas centrs pauž stingru pārliecību, ka ilgtspējīgai kvalitātei nepieciešama attiecīga plānošana un organizēšana vadības līmenī, un tādēļ tas ir pieņēmis dažus pasākumus, kas jāīsteno pirms un pēc tulkošanas, kā arī tulkošanas laikā.

Šie pasākumi ir sadalīti trīs jomās, proti, i) kvalitātes priekšnoteikumi, ar kuriem nosaka atbilstošus apstākļus augstas kvalitātes tulkojumu veikšanai, ii) kvalitātes kontrole, ko veic tulkošanas procesa laikā, un iii) kvalitātes noteikšana, kas ļauj Centram uzlabot tulkojumu kvalitāti ilgtermiņā.

KVALITĀTES PRIEKŠNOTEIKUMI

Galvenais aspekts šajā jomā ir rūpīga štata tulkotāju atlase un pieņemšana darbā. Centrs izraugās un pieņem darbā darbiniekus, pamatojoties uz diviem vispārējiem īstenošanas noteikumiem par pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanu darbā.

Turklāt Centrs ļoti uzmanīgi nosaka kritērijus publiskām iepirkuma procedūrām ārējo pakalpojumu sniedzēju atlasei veidā, kas nodrošina tulkošanas pamatlīgumu parakstīšanu ar vislabākajiem ārējiem līgumslēdzējiem.

KVALITĀTES KONTROLE

Centra lingvisti regulāri pārbauda un rediģē ārštata darbinieku tulkotos dokumentus. Šādā veidā papildus tekstos veiktajiem uzlabojumiem pirms to nosūtīšanas klientiem tiek nodrošināts stabils uzlabojums attiecībā uz ārējo līgumslēdzēju sniegtā darba kvalitāti pamatlīgumu darbības laikā. Pateicoties pārkvalificēšanas procesam tiek nodrošināts, ka ārējie līgumslēdzēji tiek pārkvalificēti augšup vai lejup atbilstoši viņu sniegtā darba kvalitātei, lai tie, kuriem ir vislabākie rezultāti, galu galā sasniegtu augšējo pozīciju ārējo līgumslēdzēju sarakstā. Vērtēšanas lapa tiek aizpildīta attiecībā uz katru ārštata tulkotāja veikto darbu. Šajā lapā ietilpst ne tikai vispārējais tulkojuma kvalitātes novērtējums, bet arī, kur nepieciešams, detalizēta informācija par konstatēto kļūdu veidiem. Ja nepieciešams, štata korektors sagatavo ārštata tulkotājiem adresētās atsauksmes un, attiecīgā gadījumā, darbs ar labojumiem tiek nosūtīts ārējiem pakalpojumu sniedzējiem turpmākai atsaucei.

Visus iekšēji tulkotus dokumentus pārbauda kolēģis(-e) no attiecīgās valodas grupas saskaņā ar “četru acu” principu un kritērijiem, kas definēti Tulkošanas kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmatā.

Līdzās šīm pirms piegādes kvalitātes pārbaudēm Centrs 2010. gadā ieviesa ex-post kvalitātes pārbaudes, ko veic pēc nejaušās izlases principa, proti, kad štata tulkotāja darbu novērtē ārējie eksperti.

KVALITĀTES VĒRTĒŠANA

Centrs izmanto daudzus rīkus kvalitātes un klienta apmierinātības nodrošināšanai un novērtēšanai, no kuriem galvenais ir klienta apmierinātības veidlapa (Client Satisfaction Form, CSF) Tas ļauj klientiem ar Centra klienta portāla palīdzību nodrošināt pozitīvas un negatīvas atsauksmes par jebkuru piegādāto dokumentu, tādējādi sniedzot Centram iespēju vienlaikus gan ņemt vērā klienta vēlmes, gan risināt jebkādus problēmjautājumus, kuri mēdz atkārtoties. Papildus atbildēm uz klienta atsauksmēm katrā atsevišķā gadījumā klienta komentāri tiek pārskatīti operatīvā līmenī, lai noteiktu, vai pastāv nepieciešamība ieviest plašāka mēroga kvalitātes pasākumus klienta prasību apmierināšanai.

Centrs veic arī periodiskas klientu aptaujas, lai novērtētu ilgtermiņa lietotāju apmierinātību un noteiktu jomas, kas jāuzlabo attiecībā uz lingvistisko kvalitāti un Centra sniegto pakalpojumu kvalitāti kopumā. Šādas aptaujas ir noderīgas, lai noteiktu klientu uzskatus par Centra stiprām un vājām pusēm, kā arī kritiski novērtētu, cik parasti labi Centrs strādā, lai ievērotu termiņus, nodrošinātu kvalitāti, risinātu problēmjautājumus un vairotu tā izpratni par klientu specifiskām uzņēmējdarbības vajadzībām un vidēm.