Korporatīvo pakalpojumu departaments sniedz administratīvu un tehnisku atbalstu cilvēkresursu, juridisko lietu un konkursu izsludināšanas jomā.

Juridiskā un iepirkumu nodaļa

Juridiskā un iepirkumu nodaļa (JIN) risina visus juridiskos jautājumus, kas var rasties Tulkošanas centra ikdienas darbības gaitā. Tā pārstāv Centru starpiestāžu sanāksmēs par tā kompetencē esošajiem jautājumiem un jebkurā tiesvedībā (piemēram, ES Tiesas lietās). JIN ir atbildīga par Tulkošanas centram adresēto Ombuda pieprasījumu izskatīšanu un darbojas kā Centra vadības juridiskais padomnieks. JIN organizē Centra iepirkuma procedūras. Turklāt JIN izstrādā un pārvalda līgumiskas vienošanās starp Centru un tā klientiem, kā arī pārvalda attiecīgos līgumus (piemēram, grozījumus).  

Visbeidzot, šajā nodaļa ietilpst arī EU Sign komanda un krāpšanas novēršanas korespondents. 

Cilvēkresursu un personāla atbalsta nodaļa

Cilvēkresursu un personāla atbalsta nodaļa izstrādā, koordinē un īsteno personāla politikas nostādnes, kā arī nodrošina ieteikumus un vadlīnijas Centra vadībai un personālam par personāla jautājumiem. Tās pienākumu jomā ietilpst arī personāla un stažieru atlase, pieņemšana darbā un karjeras attīstība (apmācība, prasmju pārvaldība, novērtēšana un paaugstināšana amatā). Nodaļa ir arī atbildīga par budžeta un finanšu jautājumiem, kas saistīti ar personāla izdevumiem.