<i>Benoît Vitale</i>
Benoît Vitale, Tulkošanas centra direktora vietas izpildītājs kopš 2019. gada janvāra

Tulkošanas centra direktors ir aģentūras juridiskais pārstāvis, kurš ziņo Centra valdei. Direktors ir atbildīgs par Centra vadību un administrēšanu, un viņam ir šādi galvenie pienākumi:

  • darba programmas, budžeta un valdes pieņemto lēmumu sagatavošana un īstenošana;
  • Centram uzticēto uzdevumu izpilde;
  • ikdienas darba vadība;
  • visu personāla jautājumu risināšana.

Direktoram palīdz Tulkošanas centra personāls, kas ir iedalīts departamentos un nodaļās, kā redzams organizatoriskajā struktūrā.

Direktors ir tieši atbildīgs par Grāmatvedības nodaļu, kā arī vietējo informātikas drošības speciālistu (LISO) un Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļu.

Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedi ieceļ valde, un viņš ir neatkarīgs savu pienākumu izpildē. Grāmatvedis ar savu komandu ir atbildīgs par ieņēmumu, izdevumu un norēķinu pārvaldību saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un tiesību aktiem. Grāmatvedis ir atbildīgs par kases pārvaldību un rēķinu izrakstīšanu saistībā ar Centra darbībām. Šo uzdevumu izpildē grāmatvedis cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu un ārējiem revidentiem.

Vietējais informātikas drošības speciālists (LISO)

LISO ir atbildīgs par Centra IT sistēmu atbilstības nodrošināšanu attiecīgajiem drošības standartiem.

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa uztur saziņu ar Centra klientiem, lai apzinātu viņu vajadzības un novērtētu viņu apmierinātību. To panāk ar klientu regulāriem apmeklējumiem un periodiskiem apsekojumiem.

Sadarbībā ar klientiem nodaļa organizē apmācības sesijas, darbseminārus un prezentācijas Centra tulkotājiem, lai paplašinātu viņu zināšanas par ļoti specializētajām klientu darbības jomām un procedūrām. Tāpat nodaļa organizē prezentācijas klientiem labākai izpratnei par Centra funkcijām un pakalpojumiem.

Nodaļa ir arī atbildīga par iekšējo un ārējo saziņu. Tā izplata informāciju un ziņas Centra iekštīklā, tīmekļa vietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos un klientu portālā. Nodaļa sagatavo un koordinē mērķtiecīgas publikācijas, piemēram, gada spilgtākos notikumus, kā arī dažādas brošūras un biļetenus. Tā arī rīko dažādus pasākumus daudzvalodības popularizēšanai.

Direktora CV

Direktora interešu deklarācija