Atklājiet mūsu pakalpojumu klāstu

Tulkošanas centra klienti atrodas visā Eiropā, un tie specializējas tādās jomās kā izglītība, nodarbinātības kultūra, transports, pētniecība un inovācijas, sociālās lietas, vide, enerģija, ķīmija, īpašuma tiesības, tieslietas, budžets un finanses, ārlietu un drošības politika, policijas un tiesiskā sadarbība, sabiedrības veselība un patērētāju aizsardzība. Centrs sniedz valodu pakalpojumus 24 oficiālajās ES valodās, kā arī trešo valstu valodās pēc pieprasījuma. Konkrēti Centrs piedāvā šādus pakalpojumus.

Tulkošana

Tulkošana ir avota valodas nozīmes atveidošana mērķa valodā, lai sagatavotu tekstu, kas ir atbilstošs ar mērķa valodas gramatikas noteikumiem un kas atbilst instrukcijām, kuras saņemtas ar tulkošanas projekta uzdevumu. "Avota valoda" ir valoda, kurā ir uzrakstīts oriģinālais teksts (arī saukts par "avota tekstu"), bet "mērķa valoda" ir valoda, kurā pārtulko avota tekstu.

Avota tekstu rediģēšana

Rediģēšana ir teksta valodas pārbaude, lai pārliecinātos, ka tajā ir ievēroti avota valodas gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības noteikumi. Gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības kļūdas labo redaktors. Ja redaktoram šķiet, ka teksta valodas kvalitāti varētu uzlabot attiecībā uz skaidrību un saprotamību, viņš/viņa pievieno attiecīgajā tekstā komentāru, izsakot ierosinājumu uzlabojumam. No redaktora neprasa noteikt vai labot jebkuras kļūdas vai problēmas, kas saistītas ar teksta saturu. Ja redaktors pamana iespējamās ar saturu saistītās problēmas, viņš/viņa tās tekstā izceļ. Klienta ieskatos ir novērtēt visu komentāru atbilstību un atbilstoši rīkoties. Redaktors nelabos jebkurus jautājumus saistībā ar teksta formatēšanu vai izkārtojumu.

Valodas konsultācijas

Valodas konsultācijas veido klienta valodas vajadzību analīze, lai izstrādātu risinājumus, kas optimizē tulkošanas procesu. Tas var ietvert atbalstu dokumentu sagatavošanā vai dokumentu darbplūsmu vai īpašu projektu analīzi. Šāda pakalpojuma darba slodze lielā mērā ir atkarīga no katra atsevišķā gadījuma sarežģītības.


Terminoloģija

Terminoloģijas darbs sastāv no pilnīgu glosāriju radīšanas ar avota un mērķa terminiem, definīcijām, avota un konteksta atsaucēm, komentāriem utt.

Subtitrēšana

Runātas valodas teksta attēlojums video veidā, kas ļauj tekstu atveidot uz ekrāna. Pakalpojums var ietvert "spotting", tas ir, subtitru un video sinhronizēšanu. Subtitrus var nodrošināt tikai video avota valodā vai vienā vai vairākās citās valodās, kopā ar laika kodiem, kas norāda, precīzi kurā laikā subtitrs ir jārāda un cik ilgi tam jābūt redzamam uz ekrāna.

Terminu saraksti

Šis pakalpojums ietver vienkāršu terminu sarakstu tulkošanu (vārdi vai izteicieni, parasti lietvārdi vai lietvārda frāzes), nenorādot definīciju, avotu, kontekstu, komentārus utt.


Transkripcija

Ar transkripciju saprot audio un/vai video datnes pārveidošanu augstas kvalitātes rakstītā tekstā. To dara, izmantojot runas atpazīšanas tehnoloģijas, kuru sagatavoto tekstu pēc tam nodod rediģēšanai. Sagatavotajā tekstā var būt laika kodi un runātāja identifikācijas dati.

Ex-Post kvalitātes pārbaudes

Ex-post kvalitātes pārbaude (pēcpārbaude) (EPQC) sastāv no periodiskas noteikta ESPZ tulkojumu piemēra pārskatīšanas un novērtēšanas, kurus Centrs nodrošinājis EUIPO (Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) attiecībā uz noteiktu dimensiju kopumu.

Terminu sarakstu pārskatīšana

Divvalodīga terminu saraksta pārbaude par tā atbilstību norunātajam nolūkam, salīdzinot avota un mērķa tekstus un veicot labojumus, ja vajadzīgs. Ja pārskatīšanas laikā Centra tulkotājs secina, ka pārskatāmajam terminu sarakstam nepieciešama ievērojama pārstrādāšana, Centrs var pārskatīšanu atteikt un ieteikt klientam pieprasīt terminu saraksta tulkošanu.


Tulkojumu pārskatīšana

Pārskatīšana ir tulkojuma pārbaude par tā atbilstību norunātajam nolūkam, salīdzinot avota un mērķa tekstus un veicot labojumus, ja vajadzīgs. Centrs piedāvā tulkoto dokumentu pārskatīšanu. Tomēr, ja pārskatīšanas laikā Centra tulkotājs uzskata, ka pārskatāmajam tekstam nepieciešama ievērojama pārrakstīšana, Centrs var pārskatīšanu atteikt un ieteikt klientam tā vietā pieprasīt tulkošanu.

Tulkojumu pārveidošana

Pārveidošana attiecas uz izmaiņu ievietošanu iepriekš iztulkotā tekstā. Ja klients pieprasa pārveidošanu, viņam ir jānodrošina dokuments, kurā parādītas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekšējā tekstā, tostarp iespraudumi un izdzēšana, kā arī pārveidojamā(-o) dokumenta(-u) iepriekšējā(-s) valodas versija(-s). Centra tulkotāji pārveido tulkojumus atbilstoši pārveidojumiem, kas veikti oriģinālā.

ESPZ, MP dokumentu un RKD tulkošana

Eiropas Savienības preču zīmju (ESPZ), Madrides protokola (MP) dokumentu un reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) tulkošana attiecas uz standartizētu tehnisko tekstu tulkošanu rūpnieciskā/intelektuālā īpašuma jomā, kas sastāv no preču un pakalpojumu sarakstiem, kas brīvi pamatoti uz WIPO (Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija) Preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas nolūkos (Nicas klasifikācija) vai uz WIPO Lokarno līgumu par rūpniecisko dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu (Lokarno klasifikācija).