European Parliament - Directorate-General for Communication

Eiropas Parlaments – Tulkošanas ģenerāldirektorāts

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Centrālā banka