Eiropas Prokuratūra

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Eiropas Darba iestāde

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Eiropas Vides aģentūra

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas Aizsardzības aģentūra

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Banku iestāde

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

Kopienas Augu šķirņu birojs

Vienotā noregulējuma valde

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Eiropas Savienības Satelītcentrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs

Eiropas Zāļu aģentūra

BEREC atbalsta aģentūra

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

European Cybersecurity Competence Centre and Network