Vienotā patentu tiesa

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Ombuds

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas skola Luksemburgā II

Eiropas skolu ģenerālsekretariāta birojs