Kā ikvienā labi funkcionējošā organizācijā Tulkošanas centra darbu virza viena vienība. Tas ir Tulkošanas atbalsta departaments.

Šo departamentu veido Darbplūsmas vadības nodaļa, Darbības attīstības un darbplūsmas atbalsta nodaļa un Starpiestāžu IATE grupa.

Darbplūsmas vadības nodaļa

Darbplūsmas vadības nodaļa ir atbildīga par pienācīgu visu valodu pakalpojumu pieprasījumu apstrādi Centrā no pieprasījuma saņemšanas līdz gala darbuzdevuma nodošanas brīdim. Centrs galvenokārt strādā uz pamatlīgumu bāzes.
Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par šādām darbībām:

  • pieprasījumu saņemšana, analīze un apstiprināšana, pēc vajadzības pārrunājot tos ar klientiem;
  • tulkošanas, pārskatīšanas, rediģēšanas un terminoloģijas darbu piešķiršana iekšējiem un ārštata tulkotājiem;
  • rediģējamas kvalitātes dokumentu nodrošināšana tulkotājiem un pareiza formatējuma nodrošināšana pirms to nodošanas klientiem;
  • valodu tehnoloģijas rīku maksimāla izmantošana ienākošo failu apstrādei;
  • visu darbu nodošanas pasūtītājiem nodrošināšana norunātajā termiņā un pieprasītajā formātā;
  • informācijas apkopošana rēķinu izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.

Nodaļa nodrošina lingvistisku un tehnisku atbalstu tulkotājiem visā tulkošanas darbplūsmā. Turklāt tā nodrošina apmācības dažādās savas kompetences jomās (piem., par tehnoloģiju izmantošanu).

Progresīvu valodas risinājumu nodaļa

Progresīvu valodas risinājumu nodaļu veido vairākas apakšnodaļas:

  • Valodu tehnoloģiju grupa, kas uzrauga tendences un inovācijas saistībā ar valodniecības pakalpojumiem, analizē, kā Centrs var vislabāk palīdzēt saviem klientiem risināt komunikācijas vajadzības, un izstrādā un atbalsta mašīntulkošanas un automātiskās runas atpazīšanas pakalpojumus;
  • Terminoloģijas pārvaldības grupa, kas nodrošina un uztur specializētus valodu resursus un rīkus terminoloģijas jomā;
  • ES preču zīmju un dizainparaugu grupa, kas vada visu darbplūsmu ES preču zīmju un dizainparaugu tulkošanai.

Starpiestāžu IATE grupa

Centrs IATE projekta partneru uzdevumā mitina Starpiestāžu IATE grupu un EurTerm (starpiestāžu sadarbības platformas terminologiem) koordinatoru.