De afdeling Corporate Services biedt administratieve en technische ondersteuning op het gebied van human resources (HR), juridische zaken en aanbestedingen.

Dienst Juridische Zaken en Inkoop

De dienst Juridische Zaken en Inkoop (LPS) behandelt alle juridische vraagstukken die zich tijdens de dagelijkse werkzaamheden van het Vertaalbureau kunnen voordoen. De dienst vertegenwoordigt het Vertaalbureau op interinstitutionele bijeenkomsten over aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen en in eventuele rechtszaken (bv. zaken voor het HvJEU). LPS is verantwoordelijk voor de behandeling van aan het Vertaalbureau gerichte onderzoeken van de Ombudsman en treedt op als juridisch adviseur voor het management van het Vertaalbureau. LPS organiseert de aanbestedingsprocedures van het Vertaalbureau. Verder stelt de LPS contractuele regelingen tussen het Vertaalbureau en zijn klanten op en beheert deze, evenals het bijbehorende contractbeheer (bijv. wijzigingen).  

Tot slot maken ook het EU Sign-team en de fraudebestrijdingscorrespondent deel uit van de afdeling. 

Dienst Personeelszaken en Personeelsondersteuning

De dienst Personeelszaken ontwikkelt, coördineert en implementeert het personeelsbeleid en geeft hierover advies en richtsnoeren aan het management en de medewerkers. Zijn andere rol ligt in het bijzonder op het vlak van selectie, werving en loopbaanontwikkeling van personeel en stagiairs (training, vaardighedenbeheer, beoordeling en bevordering). De dienst is ook belast met budgettaire en financiële zaken met betrekking tot personeelsuitgaven.