Benoît Vitale
Benoît Vitale, waarnemend directeur van het Vertaalbureau sinds januari 2019

De directeur van het Vertaalbureau is de wettelijke vertegenwoordiger en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directeur is belast met het management en de administratieve taken van het Vertaalbureau en is verantwoordelijk voor deze vier hoofdtaken:

  • het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma, de begroting en de besluiten die door de raad van bestuur worden genomen;
  • het uitvoeren van de aan het Vertaalbureau opgedragen taken;
  • het dagelijks bestuur;
  • alle personeelsaangelegenheden.

De directeur wordt bijgestaan door het personeel van de verschillende afdelingen en diensten, zoals weergegeven in het organigram.

De dienst Boekhouding, de lokale informatiebeveiligingsfunctionaris (LISO) en de sectie Externe Betrekkingen en Communicatie vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Boekhouding

De rekenplichtige wordt door de raad van bestuur benoemd en is in de uitoefening van zijn taken volledig onafhankelijk. De rekenplichtige en zijn team zijn verantwoordelijk voor het beheer van de inkomsten, uitgaven en rekeningen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en verordeningen. De rekenplichtige is belast met kasbeheer en facturering van de activiteiten van het Vertaalbureau. Daartoe werkt hij nauw samen met de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en met externe controleurs.

Lokale informatiebeveiligingsfunctionaris (LISO)

De LISO moet ervoor zorgen dat de IT-systemen van het Vertaalbureau voldoen aan de desbetreffende beveiligingsnormen.

Externe Betrekkingen en Communicatie

Deze dienst onderhoudt het contact met de klanten van het Vertaalbureau teneinde hun wensen en hun mate van tevredenheid te kunnen vaststellen. Dit geschiedt via regelmatige bezoeken aan klanten en periodieke enquêtes.

In samenwerking met de klanten organiseert de dienst opleidingen, workshops en presentaties voor de vertalers, zodat deze een breder inzicht krijgen in hun zeer gespecialiseerde werkterreinen en -procedures. Ook organiseert de dienst presentaties om klanten een beter inzicht te laten krijgen in de rol en diensten van het Vertaalbureau.

De dienst is tevens verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Hij verbreidt informatie en nieuws via het intranet, de website, de social media en het klantenportaal van het Vertaalbureau. De dienst redigeert en coördineert specifieke publicaties, zoals de Hoogtepunten van het jaar, en een aantal brochures en nieuwsbrieven. Tevens verzorgt hij diverse evenementen ter bevordering van meertaligheid.

Cv van de directeur

Belangenverklaring van de directeur