Terminologie

Terminologiewerk bestaat in het aanleggen van volledige glossaria met bronterm, doelterm, definitie, context in bron- en doeltaal, referenties, opmerkingen enzovoort, met als doel deze informatie te importeren in de interinstitutionele terminologiedatabase IATE (Interactieve Terminologie voor Europa).

Lees de brochures:

Trefwoordenlijsten

Deze dienst omvat de vertaling van eenvoudige lijsten van termen (doorgaans zelfstandige naamwoorden of naamwoordgroepen), zonder definitie, bron, context, opmerkingen en dergelijke.

Revisie van trefwoordenlijsten

Deze dienst houdt in dat er wordt nagegaan of een tweetalige trefwoordenlijst geschikt is voor het gewenste doel door de bron- en doeltermen met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Indien de vertaler echter tijdens de revisie vindt dat de te reviseren trefwoordenlijst eigenlijk grondig moet worden herzien, kan het Vertaalbureau het revisieverzoek afwijzen en de klant aanraden de lijst opnieuw te laten vertalen.