Centrum Tłumaczeń regularnie organizuje przetargi i uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert w szerokim zakresie dziedzin.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, tj. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2965/94, Centrum ma osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z zewnętrznymi dostawcami usług.

Zawarcie umowy jest możliwe wyłącznie po pomyślnym zakończeniu rygorystycznych procedur przetargowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych UE.

Aby złożyć ofertę, zainteresowani zewnętrzni dostawcy usług powinni odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Centrum.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są albo w ogłoszeniach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo na tej stronie.

Należy przy tym zauważyć, że treści strony internetowej Centrum nie należy traktować jako substytutu oficjalnych publikacji zaproszeń do składania ofert w TED (Tenders Electronic Daily), który jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dotyczącego europejskich zamówień publicznych.

Centrum nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na swojej stronie internetowej w tym zakresie.

Lista trwających przetargów (jeśli dotyczy) znajduje się poniżej.

Obecnie nie ma żadnych dostępnych ofert pracy.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert ani procedur negocjowanych.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert.
Obecnie nie ma żadnych procedur negocjowanych.
Brak wyników.