Trwające procedury

Nie ma zaproszenia do składania ofert.

Centrum Tłumaczeń regularnie organizuje przetargi i uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert w szerokim zakresie dziedzin.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, tj. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2965/94, Centrum ma osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z usługodawcami zewnętrznymi.

Zawarcie umowy jest możliwe dopiero po pomyślnym zakończeniu procedur przetargowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych UE.

Aby złożyć ofertę, zainteresowani usługodawcy zewnętrzni powinni odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Centrum.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są albo w ogłoszeniach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo na tej stronie.

Należy przy tym zauważyć, że treści strony internetowej Centrum nie należy traktować jako substytutu oficjalnych publikacji zaproszeń do składania ofert w TED (Tenders Electronic Daily), który jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

Centrum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dotyczące zamówień publicznych publikowane na jego stronie internetowej.

Lista trwających przetargów (jeśli dotyczy) znajduje się poniżej.

Dokumenty