Benoît Vitale
Benoît Vitale, p.o. dyrektora Centrum Tłumaczeń od stycznia 2019 r.

Dyrektor Centrum Tłumaczeń jest przedstawicielem prawnym Agencji odpowiedzialnym przed zarządem Centrum. Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie i kierowanie Centrum i spoczywają na nim następujące obowiązki:

  • opracowywanie i wdrażanie programu pracy, budżetu i decyzji zarządu,
  • wykonywanie zadań powierzonych Centrum,
  • bieżące zarządzanie,
  • wszelkie sprawy kadrowe.

Dyrektora wspiera personel zorganizowany w działach i sekcjach zgodnie ze strukturą organizacyjną Centrum.

CV dyrektora

Oświadczenie dyrektora o braku konfliktu interesów