Benoît Vitale
Benoît Vitale, p.o. dyrektora Centrum Tłumaczeń od stycznia 2019 r.

Dyrektor Centrum Tłumaczeń jest przedstawicielem prawnym Agencji odpowiedzialnym przed zarządem Centrum. Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie i kierowanie Centrum i spoczywają na nim następujące obowiązki:

  • opracowywanie i wdrażanie programu pracy, budżetu i decyzji zarządu,
  • wykonywanie zadań powierzonych Centrum,
  • bieżące zarządzanie,
  • wszelkie sprawy kadrowe.

Dyrektora wspiera personel Centrum Tłumaczeń zorganizowany w działach i sekcjach zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Dyrektor jest bezpośrednio odpowiedzialny za sekcję księgowości, lokalnego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (LISO) i Sekcję ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji.

Sekcja księgowości

Księgowego mianuje zarząd i pozostaje on niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Księgowy wraz ze swoim zespołem ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie przychodami, wydatkami i rachunkowością zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Księgowy jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami finansowymi i fakturowanie związane z działalnością Centrum. W celu wykonywania powyższych zadań księgowy ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i audytorami zewnętrznymi.

Lokalny pełnomocnik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (LISO)

LISO jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności systemów informatycznych Centrum z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji

Sekcja ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji współpracuje z klientami Centrum, identyfikuje ich potrzeby i mierzy poziom ich satysfakcji. Dokonuje tego poprzez regularne wizyty u klientów, okresowe przeglądy i na podstawie informacji.

Działając we współpracy z klientami, sekcja ta organizuje szkolenia, warsztaty i prezentacje dla tłumaczy zatrudnionych w Centrum, aby pomóc im wzbogacić swoją wiedzę na temat specjalistycznych obszarów działalności klientów oraz ich procedur. Ponadto sekcja ta organizuje prezentacje dla klientów, aby pomóc im lepiej zrozumieć rolę i usługi świadczone przez Centrum.

Jest również odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Przekazuje informacje, regularnie publikując wiadomości w intranecie, na stronie internetowej i w portalu klienta. Sekcja ta jest odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację publikacji ukierunkowanych, takich jak roczne sprawozdanie z działalności i raport zatytułowany Highlights of the year („Najważniejsze wydarzenia roku”), a także broszury i biuletyny. Organizuje imprezy służące promowaniu wielojęzyczności.

CV dyrektora

Oświadczenie dyrektora o braku konfliktu interesów