Dział Administracji zapewnia obsługę administracyjną i techniczną w zakresie zasobów ludzkich, planowania budżetowego i strategicznego, spraw prawnych, przetargów, rachunkowości, infrastruktury i bezpieczeństwa.

Księgowy

Księgowego mianuje zarząd. Wykonuje on swoje obowiązki z zachowaniem pełnej niezależności. Księgowy i jego zespół są odpowiedzialni za zarządzanie dochodami, wydatkami oraz rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowy jest odpowiedzialny za zarządzanie środkami i fakturowanie związane z działalnością Centrum. Aby wypełnić te zadania, księgowy blisko współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i audytorami zewnętrznymi.

Sekcja ds. Planowania Budżetowego i Strategicznego

Sekcja ds. Planowania Budżetowego i Strategicznego zapewnia, że funkcje zarządzania finansowego Centrum są realizowane prawidłowo i zgodne z obowiązującymi przepisami. Koordynuje opracowanie i monitorowanie realizacji budżetu Centrum i pozostaje w bliskim kontakcie z klientami, aby uwzględniać ich prognozy budżetowe w budżecie przychodów Centrum.

Kolejnym ważnym zadaniem jest weryfikacja transakcji finansowych prowadzona ex ante i ex post.

Sekcja koordynuje opracowanie i realizację wieloletnich strategii Centrum i wieloletnich programów prac. Uczestniczy również w przygotowaniu rocznego sprawozdania z działalności. Do zakresu jej kompetencji należy także koordynacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną.

Sekcja Prawna

Sekcja Prawna zajmuje się wszystkimi kwestiami prawnymi, z którymi Centrum Tłumaczeń musi się zmierzyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Reprezentuje Centrum w sporach sądowych.

Sekcja ta jest odpowiedzialna za opracowanie ustaleń przyjętych przez Centrum i jego klientów oraz zarządzanie nimi. Zajmuje się wszystkimi kwestiami umownymi związanymi z dostawcami i usługodawcami Centrum, a także doradza Zarządowi.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na tłumaczenia tekstów z różnorodnych dziedzin, Centrum opracowuje i stale aktualizuje listy zewnętrznych podmiotów świadczących usługi językowe, specjalizujących się w obszarach działalności klientów Centrum. Odbywa się to w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert, organizowanego przez Sekcję Prawną.

Grupa ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa

Grupa ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa dba o to, by personel, dane, budynki i sprzęt Centrum Tłumaczeń były odpowiednio chronione przed zagrożeniami, a także czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP. Grupa zarządza mieniem ruchomym i nieruchomym, a także odpowiada za koordynację ciągłości działalności Centrum w przypadku poważnych zakłóceń. Ponadto grupa promuje przyjazne środowisku rozwiązania i podnosi świadomość pracowników w zakresie zarządzania odpadami.

Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim opracowuje, koordynuje i wdraża strategie w zakresie zasobów ludzkich, a także oferuje doradztwo i wytyczne Zarządowi Centrum w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.  W szczególności jej rola jest związana z doborem, rekrutacją i rozwojem zawodowym pracowników i stażystów (szkolenia, zarządzanie umiejętnościami, oceny pracowników i procedury awansu). Sekcja jest również odpowiedzialna za sprawy budżetowe i finansowe związane z pracownikami Centrum.