Dział Finansów i Infrastruktury zapewnia wsparcie administracyjne i techniczne w dziedzinie budżetu, finansów, planowania strategicznego, infrastruktury i bezpieczeństwa.

Sekcja ds. Finansów i Planowania Strategicznego

Sekcja ds. Finansów i Planowania Strategicznego zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zarządzania finansowego Centrum, wykonywanie zadań, planowanie i przeprowadzanie operacji strategicznych oraz ich zgodność z wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami. Sekcja koordynuje prace nad budżetem Centrum i jego realizacją oraz ściśle współpracuje z klientami w celu włączenia ich prognoz do budżetu Centrum (dochody). Sekcja jest odpowiedzialna za weryfikację ex ante i ex post transakcji finansowych Centrum. Sekcja opracowuje i realizuje wieloletnią strategię Centrum i wieloletnie programy prac. Koordynuje również przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności. Zapewnia zarządzanie modelami kosztów, jakością i wydajnością Centrum.

Sekcja Infrastruktury i Bezpieczeństwa

Sekcja Infrastruktury i Bezpieczeństwa zapewnia, by personel, dane, budynki i sprzęt Centrum Tłumaczeń były odpowiednio chronione przed zagrożeniami, a także czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP. Sekcja zarządza mieniem ruchomym i nieruchomym, a także wspiera i wspomaga potrzeby i prośby pracowników w celu osiągnięcia optymalnych standardów w zakresie dobrobytu i usług w siedzibie Centrum. Sekcja odpowiada za przygotowanie budżetu i monitorowanie procedur budżetowych w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących infrastruktury i bezpieczeństwa. Aby zapobiec rzadkim przypadkom poważnych zakłóceń w działalności Centrum i złagodzić ich skutki, Sekcja Infrastruktury i Bezpieczeństwa koordynuje systemem zarządzania ciągłością działania. Centrum uznaje znaczenie proaktywnego zarządzania środowiskowego i zrównoważonych praktyk i w całej sekcji wdraża i promuje środki przyjazne dla środowiska przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości pracowników na temat powiązanych kwestii.