Centrum Tłumaczeń, jak każda inna instytucja lub organ UE, planuje swoje działania na różnych poziomach i przyjmując różne dokumenty. Wieloletnia Strategia określa wizję na nadchodzące lata, wyrażoną w formie celów strategicznych zdefiniowanych dokładniej w postaci strategicznych zadań i inicjatyw, które mają być osiągnięte w okresie referencyjnym. Wdrożenie Strategii mierzy się w tym okresie kluczowymi wskaźnikami wydajności. Szczegółowy opis realizacji Strategii zawarty jest w dokumentach wieloletniego programowania Centrum oraz w rocznych programach prac. Podsumowanie dotyczące postępów poczynionych w zakresie realizacji Strategii i programów pracy jest przedmiotem rocznych sprawozdań z działalności Centrum. W celu finansowania poszczególnych działań wskazanych w Strategii i w programach prac, Centrum przygotowuje roczne budżety, które są przyjmowane przez zarząd wraz z dokumentami programowymi. Budżet Centrum obejmuje prognozowane dochody i wydatki na dany rok. Każdego roku Centrum składa swoje roczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji budżetu.

Strategia Centrum na lata 2016-2020

Przyjęta wizja zakłada dążenie do osiągnięcia statusu centrum doskonałości w zakresie usług językowych świadczonych na rzecz agencji i organów UE do 2020 r. i stanowi ona trzon Strategii na lata 2016-2020.

Jako podmiot świadczący usługi językowe na rzecz agencji i organów UE, Centrum nadal aktywnie uczestniczy w realizacji priorytetowego dla Komisji Europejskiej celu, jakim jest uczynienie z UE unii demokratycznych zmian. W ramach swojego mandatu, Centrum ułatwia wielojęzyczność w UE i realizuje swoją misję we współpracy z klientami, zapewniając obywatelom UE dostęp do informacji w wielu językach urzędowych UE.

Ponadto Centrum prowadzi działania w ramach swojego drugiego obszaru kompetencji, a mianowicie przyczynia się do racjonalizacji wykorzystania zasobów i harmonizacji procedur tłumaczenia w UE w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej.

Głównym celem Strategii jest optymalizacja tworzenia wartości dla klientów Centrum, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowej stabilności Centrum.