Odkryj gamę usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń

Klientami Centrum Tłumaczeń są podmioty z siedzibami w całej Europie, działające w takich sektorach jak edukacja, zatrudnienie, kultura, transport, badania i innowacje, sprawy społeczne, ochrona środowiska, energetyka, chemia, prawa własności, prawo, budżet i finanse, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, policja i współpraca sądowa, zdrowie publiczne i ochrona konsumentów. Centrum świadczy usługi w 24 językach urzędowych UE, a na żądanie także w językach spoza UE. Centrum oferuje następujące usługi.

Tłumaczenie

Tłumaczenie polega na oddaniu treści tekstu w języku źródłowym, tworząc w języku docelowym tekst poprawny z punktu widzenia zasad gramatyki tego języka i zgodny z instrukcjami zawartymi w zleceniu tłumaczenia.  „Język źródłowy” to język, w którym napisano tekst oryginalny (zwany również „tekstem źródłowym”), natomiast „język docelowy” to ten, na który tekst źródłowy jest tłumaczony.

Redakcja tekstów źródłowych

Redakcję definiuje się jako weryfikację językową tekstu w języku źródłowym pod kątem poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej i ortograficznej. Redaktor poprawia błędy gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne. Jeżeli redaktor uzna, że ​​jakość językową tekstu można poprawić pod względem klarowności i zrozumiałości, może dodać komentarz do danego fragmentu, proponując zmianę. Od redaktora nie oczekuje się identyfikacji i poprawiania błędów merytorycznych. Jeśli redaktor natknie się na potencjalne nieścisłości merytoryczne, może podkreślić je w tekście. To rolą klienta jest ocena trafności komentarzy redaktora i podjęcie odpowiednich działań. Redaktor nie wprowadza żadnych poprawek związanych z formatowaniem i układem tekstu.

Doradztwo językowe

Doradztwo językowe polega na analizie potrzeb językowych klienta w celu opracowania rozwiązań do optymalizacji procesu tłumaczeniowego. Może to być przykładowo pomoc przy opracowywaniu dokumentów lub analiza przepływu dokumentów lub specjalnych projektów. Nakład pracy przy tego rodzaju usłudze zależy w znacznej części od złożoności indywidualnego przypadku. 


Terminologia

Praca terminologiczna polega na tworzeniu pełnych leksykonów (glosariuszy) zawierających terminy w języku źródłowym i docelowym, definicje, odniesienia do źródeł i kontekstu, komentarze itd.

Tłumaczenie list dialogowych

Przedstawienie języka mówionego w nagraniu filmowym w formie napisów na ekranie. Usługa może obejmować „spotting”, czyli synchronizację napisów i nagrania. Listy dialogowe są dostarczane albo wyłącznie w języku źródłowym nagrania wideo, albo w jednym lub kilku innych językach, wraz z podaniem kodów czasowych określających, w którym momencie nagrania dany napis ma zostać wyświetlony i jak długo powinien być widoczny na ekranie.

Transkrypcja

Transkrypcja polega na konwersji pliku audiowizualnego na wysokiej jakości tekst w formie pisemnej. Do tego celu wykorzystywana jest technologia przetwarzania mowy na tekst, którego nieobrobiona postać jest następnie poddana obróbce. Tekst w formie pisemnej może zawierać kody czasowe i identyfikację mowy.


Listy terminów

Usługa ta obejmuje tłumaczenie prostych list terminów (słów lub wyrażeń, zwykle rzeczowników lub fraz nominalnych), bez podawania definicji, źródła, kontekstu, komentarzy itd.

Kontrole jakości ex post

Kontrola jakości ex post polega na okresowych przeglądach i ocenie określonej próbki tłumaczeń unijnych znaków towarowych dostarczonych przez Centrum EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w uzgodnionym zakresie.

Weryfikacja list terminów

Sprawdzenie dwujęzycznej listy terminów pod kątem jej przeznaczenia, polegające na porównaniu terminów w języku źródłowym i docelowym oraz dokonaniu niezbędnych korekt. Jeśli w trakcie weryfikacji tłumacz z Centrum dojdzie do wniosku, że lista terminów wymaga znacznego przeredagowania, Centrum może odmówić weryfikacji i zasugerować, by klient zlecił tłumaczenie listy terminów.


Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy tłumaczenie jest odpowiednie z punktu widzenia jego przeznaczenia, co ustala się, porównując teksty źródłowe i docelowe, a także na wprowadzeniu poprawek, jeśli okażą się konieczne. Centrum świadczy usługi weryfikacji przetłumaczonych dokumentów. Jeżeli w trakcie weryfikacji zatrudniony w Centrum tłumacz uzna, że tekst wymaga przeredagowania, Centrum może odmówić wykonania weryfikacji i zasugerować, by klient zamiast niej zlecił tłumaczenie.

Modyfikacja tłumaczeń

Modyfikacja oznacza wprowadzanie zmian do wcześniej przetłumaczonego tekstu. Zamawiając modyfikację, klient musi dostarczyć dokument, w którym zaznaczono wszystkie zmiany dokonane w poprzednim tekście, w tym skreślenia i nowe elementy, a także poprzednią wersję językową dokumentu(-ów), która ma zostać zmodyfikowana Tłumacze z Centrum modyfikują tłumaczenia w oparciu o zmiany wprowadzone do oryginału.

Tłumaczenie znaków towarowych UE, akt MP i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Tłumaczenie znaków towarowych UE (ZTUE), akt protokołu madryckiego (MP) i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) oznacza tłumaczenie znormalizowanych tekstów technicznych z zakresu własności przemysłowej/intelektualnej, zawierających wykazy towarów i usług luźno oparte na stworzonej przez WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków (klasyfikacji nicejskiej) lub na Porozumieniu z Locarno ustanawiającym międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska).