Aby sprostać potrzebom swoich klientów w zakresie usług językowych, Centrum Tłumaczeń współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług językowych w zakresie tłumaczenia, modyfikacji, korekty, redakcji, terminologii i opracowywania list pojęć.

External language service provider

Outsourcing tych usług przez Centrum opiera się na umowach ramowych lub szczegółowych, w zależności od rodzaju usługi, kombinacji językowej i obszaru wiedzy. Umowy ramowe podpisuje się z dostawcami usług wybranymi w drodze przetargów organizowanych przez Centrum. Umowy te obowiązują przez okres jednego roku i mogą ulec automatycznemu przedłużeniu na kolejne jednoroczne okresy przez maksymalnie cztery kolejne lata. Centrum zwraca się do wykonawców ze zleceniem otrzymanym od klienta. Jeśli pierwszy wykonawca na liście nie jest w stanie wykonać zlecenia lub nie odpowiada, Centrum może zwrócić się do drugiego wykonawcy itd. Centrum zawiera umowę szczegółową z zewnętrznym dostawcą usług językowych w zakresie konkretnej usługi językowej i obszaru, które nie są objęte umową ramową, lub jeżeli żaden wykonawca z listy tych, z którymi podpisano umowy ramowe nie jest w stanie wykonać zlecenia.

Nowoczesny, aktywny model outsourcingu przyjęty przez Centrum opiera się na trzech głównych elementach: specjalistycznych, zewnętrznych podmiotach świadczących usługi językowe, dynamicznym systemie oceny (zmienna pozycja wykonawców w rankingu) wprowadzonym po raz pierwszy w UE właśnie przez Centrum, który gwarantuje, że Centrum nieustannie korzysta z usług najlepszych usługodawców oraz zapewnieniu zasobów językowych usługodawcom zewnętrznym, by ułatwić im pracę.

Wszystkie zlecenia wykonywane przez podmioty zewnętrzne i dostarczane Centrum przez zewnętrznych usługodawców powinny być wystarczająco wysokiej jakości, by można je wykorzystać bez konieczności przeprowadzenia weryfikacji przez pracowników Centrum. Niemniej jednak, kluczowym elementem oceny jakości usług świadczonych przez podmioty zewnętrze są systematyczne weryfikacje przeprowadzane przez językoznawców zatrudnionych w Centrum z użyciem arkusza oceny; służą one sprawdzeniu, czy tekst jest odpowiedni do zamierzonego celu. Arkusz zawiera nie tylko ogólną ocenę jakości tłumaczenia i redakcji, ale także, w razie potrzeby, szczegółowe informacje na temat typów wykrytych błędów. Centrum koncentruje się na kompletności i dokładności, poprawności w cytowaniu dokumentów referencyjnych i opublikowanych treści, zgodności z instrukcjami, a także na spójności terminologicznej i stylistycznej.

Centrum zleca usługi językowe głównie w 24 językach urzędowych UE, ale również w innych językach spoza UE, takich jak islandzki, norweski, arabski, rosyjski, serbski, chiński, japoński, hebrajski, perski itd.