Departamentul Administrație furnizează asistență administrativă și tehnică în materie de resurse umane, planificare strategică și bugetară, afaceri juridice, proceduri de ofertare, contabilitate, logistică și securitate.

Contabilul

Contabilul Centrului este numit de Consiliul de administrație și este independent în exercitarea atribuțiilor sale. Contabilul și echipa sa răspund de gestionarea veniturilor, a cheltuielilor și a conturilor în conformitate cu normele și reglementările din domeniu. Contabilul este însărcinat cu gestiunea trezoreriei și cu demersurile de facturare aferente activităților Centrului. În vederea îndeplinirii acestor sarcini, contabilul colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Curtea de Conturi Europeană și cu auditorii externi.

Secția Planificare strategică și bugetară

Secția Planificare strategică și bugetară asigură buna gestionare financiară a Centrului și respectarea normelor și reglementărilor aplicabile. Secția coordonează întocmirea și urmărirea bugetului Centrului și menține o legătură strânsă cu clienții acestuia în vederea introducerii previziunilor lor bugetare în linia bugetară a veniturilor Centrului.

O altă sarcină importantă a secției constă în verificarea ex ante și ex post a tranzacțiilor financiare.

Secția coordonează elaborarea și punerea în aplicare a Strategiei multianuale a Centrului și a programelor sale de lucru multianuale. Totodată, ea contribuie la pregătirea raportului anual de activitate și, în plus, coordonează și monitorizează punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor și de control intern.

Secția Afaceri juridice

Secția Afaceri juridice gestionează toate problemele de natură juridică pe care le poate întâmpina Centrul de Traduceri în cursul operațiunilor sale. Ea reprezintă Centrul în cadrul litigiilor.

Această secție răspunde de redactarea și gestionarea acordurilor dintre Centru și clienții săi. Tot ea gestionează totalitatea aspectelor contractuale în relația cu furnizorii și prestatorii de servicii ai Centrului și are calitatea de consilier juridic pentru conducerea Centrului.

În vederea asigurării traducerilor într-o mare varietate de domenii, Centrul întocmește și actualizează permanent liste cu furnizori externi de servicii lingvistice, specializați în domeniile de activitate ale clienților Centrului. Această activitate se realizează prin intermediul procedurilor de licitații publice lansate de secția Afaceri juridice.

Grupul Logistică și securitate

Grupul Logistică și securitate asigură protecția adecvată a personalului, a datelor, a clădirilor și a echipamentelor Centrului împotriva oricăror amenințări la adresa securității, precum și aplicarea normelor de securitate și sănătate. Grupul gestionează bunurile mobile și imobile și răspunde de coordonarea continuității activității în eventualitatea producerii unor perturbări majore ale funcționării Centrului. De asemenea, grupul promovează în cadrul Centrului măsuri de protecție a mediului și contribuie la sensibilizarea personalului față de gestionarea deșeurilor.

Secția Resurse umane

Secția Resurse umane elaborează, coordonează și pune în aplicare politicile de resurse umane  și oferă asistență și consiliere conducerii Centrului și membrilor personalului cu privire la acest domeniu. Rolul său este legat în special de selectarea, recrutarea și dezvoltarea profesională a angajaților și a stagiarilor (formare, gestionarea competențelor, evaluare și promovare). Totodată, secția se ocupă de aspectele bugetare și financiare legate de cheltuielile cu personalul.