Proiect preliminar de buget 2025

Buget 2024

Buget rectificativ nr. 2/2023

Buget rectificativ nr. 1/2023

Proiect preliminar de buget 2024

Buget 2023

Bugetul rectificativ 1/2022

Proiect preliminar de buget 2023

Buget 2022

Buget rectificativ nr. 2/2021

Buget 2021

Buget 2017

Proiect preliminar de buget 2022

Proiect preliminar de buget 2021

Proiect preliminar de buget 2020

Proiect preliminar de buget 2017

Proiect preliminar de buget 2016

Proiect preliminar de buget 2015

Proiect preliminar de buget 2014

Proiect preliminar de buget 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Buget 2020

Budget 2015

Buget 2014

Buget 2013

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 2/2020

Buget rectificativ nr. 2/2019

Buget rectificativ nr. 2/2015

Buget rectificativ nr. 2/2014

Buget rectificativ nr. 2/2013

Buget rectificativ nr. 2/2012

Buget rectificativ nr. 1/2020

Buget rectificativ nr. 1/2019

Buget rectificativ nr.1/2016

Buget rectificativ nr. 1/2015

Buget rectificativ nr. 1/2014

Bugetul rectificativ 1/2021

buget 2019

Buget rectificativ nr. 1/2018

Buget preliminar 2019

Buget 2018

Buget rectificativ nr. 1/2017

Buget preliminar 2018

Buget 2016

Buget rectificativ nr. 1/2011

Buget rectificativ nr. 1/2010