Prekladateľské stredisko pravidelne organizuje výzvy na predkladanie ponúk a zúčastňuje sa na medziinštitucionálnych výzvach na predkladanie ponúk v najrôznejších oblastiach.

V súlade so zakladajúcim nariadením, nariadením Rady (ES) č. 2965/94, je stredisko právny subjekt a môže vstupovať do zmluvných vzťahov s externými poskytovateľmi služieb.

Uzatvorenie zmluvy je možné len po úspešnom absolvovaní presne stanoveného postupu verejného obstarávania v súlade s pravidlami verejného obstarávania EÚ.

Poskytovateľ externých služieb, ktorý má záujem o výzvu zverejnenú strediskom, má reagovať predložením ponuky.

Všetky informácie potrebné na predloženie ponuky sú uvedené buď vo výzvach uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo na tejto stránke.

Upozorňujeme, že webové sídlo strediska by sa nemalo považovať za náhradu úradného zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na portáli TED (Tenders Electronic Daily), ktoré je internetovou verziou Dodatku k Úradnému vestníku EÚ venovanou európskemu verejnému obstarávaniu.

Stredisko preto nepreberá v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah na webovom sídle.

Zoznam prebiehajúcich výziev na predkladanie ponúk (ak existujú) je uvedený ďalej.

Momentálne nie sú žiadne pracovné ponuky.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk ani rokovacie konania.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk.
Momentálne nie sú žiadne rokovacie konania.
Žiaden výsledok.