Image
Tok práce prekladateľského strediska

Ako vybavuje prekladateľské stredisko zákazky?

Poskytovanie vysokokvalitných prekladov vo všetkých požadovaných jazykových kombináciách a v dohodnutých termínoch je komplexná úloha, s ktorou sa stretávame pri každodennej práci v prekladateľskom stredisku. V priebehu rokov sme optimalizovali pracovné postupy v oblasti prekladu, aby sme zaručili, že spracúvanie zákaziek bude čo najplynulejšie. Oboznámte sa s jednotlivými krokmi našej prekladateľskej práce a sledujte, čo sa deje so zákazkami od ich prijatia až po konečné odovzdanie a ako sa rieši spätná väzba od klienta:

1. Prijímanie zákaziek

Oddelenie riadenia pracovných postupov sleduje všetky zákazky, ktoré dostane cez klientsky portál eCdT. Najprv preverí zdrojový dokument, či vyhovuje z hľadiska jazyka, počtu strán a formátu a skontroluje, aký typ prekladateľskej služby sa požaduje, ako aj termín odovzdania a požadované cieľové jazykové verzie.

2. Spracovanie dokumentu pred prekladom

Oddelenie riadenia pracovných postupov zabezpečí bezchybné rozloženie strán v originálnych zdrojových súboroch, zhromaždí príslušné referenčné materiály, z prekladateľských pamätí načíta obsah, ktorý sa dá znovu použiť, a zabezpečí všetky pracovné súbory, ako aj špecifické jazykové a terminologické zdroje.

3. Preklad

Po spracovaní dokumentu pred prekladom a v závislosti od zisteného výsledku oddelenie riadenia pracovných postupov rozhodne, či sa zákazka pridelí interným prekladateľom strediska alebo sa zadá externe v rámci siete špecializovaných externých prekladateľov. Oddelenie riadenia pracovných postupov prideľuje zákazky prekladateľom podľa ich odbornosti, zručností a materského jazyka. Kritériá na pridelenie zákazky externým prekladateľom zohľadňujú pracovné vyťaženie interných prekladateľov, stupeň dôvernosti, obsah a dĺžku dokumentu. Pri externom zadaní zákazky má oddelenie riadenia pracovných postupov k dispozícii rámcové dohody s externými poskytovateľmi a v prípade potreby môže použiť aj osobitné zmluvy s externými prekladateľmi v závislosti od témy a jazykovej kombinácie.

4. Koordinátor pre klientov/podpora oddelenia riadenia pracovných postupov

V prípade všeobecných jazykových otázok môžu prekladatelia komunikovať s klientmi prostredníctvom koordinátora, ktorým je jeden z prekladateľov poverený komunikáciou s daným klientom. Všetky jazykové a obsahové problémy súvisiace s prekladom konkrétneho textu sú smerované cez oddelenie riadenia pracovných postupov, ktoré kontaktuje klientov so žiadosťou o objasnenie.

5. Spracovanie dokumentu počas prekladu

Technické aspekty pri dodaní prekladu od externého prekladateľa kontroluje a overuje oddelenie riadenia pracovných postupov.

6. Kontrola kvality

Kvalitu všetkých dokumentov kontrolujú interní prekladatelia strediska. Externé preklady sú kontrolované internými prekladateľmi. Interný prekladateľ ohodnotí kvalitu externého prekladu prostredníctvom hodnotiaceho hárku, a to v súlade s rámcovými dohodami a všeobecnými podmienkami prekladateľského strediska pre poskytovanie jazykových služieb. Interné preklady si navzájom kontrolujú kolegovia prekladatelia v rámci jedného jazyka.

7. Spracovanie dokumentu po preklade

Oddelenie riadenia pracovných postupov skontroluje a overí úplnosť dokumentu a v prípade potreby vykoná potrebnú grafickú úpravu. Oddelenie riadenia pracovných postupov obdobne postupuje pri kontrole úplnosti súborov, ktoré sa klientom dodávajú nahrávaním na ich webové stránky, ako aj správnosti ich zobrazenia. Súbory sa potom opravia a odovzdajú.

8. Odovzdanie

Oddelenie riadenia pracovných postupov zaistí, aby boli všetky zákazky doručené klientovi v dohodnutom termíne.

9. Žiadosť o opravu verzie (CVR)

Oddelenie riadenia pracovných postupov posúdi každú žiadosť o opravu verzie (CVR) a určí, či je potrebný zásah prekladateľa alebo technická úprava. Ak je potrebná jazyková korektúra, prekladateľské oddelenie analyzuje požiadavku na opravenú verziu, vykoná potrebné opravy a pripraví konečnú verziu, ktorú oddelenie riadenia pracovných postupov odošle klientovi spolu s odpoveďou prekladateľa.