Ako je stanovené v zakladajúcom nariadení, prekladateľské stredisko reaguje na potreby jazykových služieb agentúr EÚ a iných orgánov. Môže tiež prevziať zákazky od inštitúcií EÚ, ktoré majú svoju vlastnú prekladateľskú službu, v prípade ich nadmerného pracovného zaťaženia. Má dohody o spolupráci s viac ako 60 zákazníkmi v rámci celej Európskej únie (pozri interaktívnu mapu).

Prekladateľské stredisko si kladie za cieľ dosiahnuť spokojnosť svojich zákazníkov ponukou vysoko kvalitných jazykových služieb prostredníctvom úzkej spolupráce a výmeny informácií.

Svojich zákazníkov považujeme za partnerov v úsilí o poskytovanie presných a zrozumiteľných informácií občanom EÚ v ich vlastnom jazyku. Podnecujeme ich, aby nám poskytovali spätnú väzbu na našu prácu, ako je vidieť z opisu v časti Zoznámte sa s naším pracovným postupom.

Filter

Európa

Výsledky vyhľadávania: 67 klientov (Obnoviť)
logo partner

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Elektronické komponenty a systémy pre európske vedenie (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Európska centrálna banka (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Európska chemická agentúra (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Európska investičná banka (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre preklad (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Európska komisia – GR EMPL – GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Location: Turin
logo partner

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Európska obranná agentúra (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Európska rybárska agentúra (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Európsky dvor audítorov (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Európsky ombudsman (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Location: London
logo partner

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Európsky parlament (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (GSA)

Location: Prague
logo partner

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Jadrová syntéza pre energiu (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Námorné centrum analýz a operácií – narkotik (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Rada Európskej únie (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Shift2Rail Joint Undertaking

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik Čisté nebo (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

spoločný podnik SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Súdny dvor Európskej únie (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Úrad zástupcu rady guvernérov európskych škôl (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Výbor regiónov Európskej únie (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME, predchodca: Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie, EACI) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Location: Valenciennes