Ako spracúva prekladateľské stredisko zákazky od zákazníkov?

Kvalitné preklady vo všetkých požadovaných jazykových kombináciách v dohodnutých termínoch: to je náročná úloha, ktorá je základom našej každodennej práce v prekladateľskom stredisku. V priebehu rokov sme optimalizovali pracovné postupy, aby spracúvanie zákaziek prebiehalo čo najplynulejšie. Zoznámte sa jednotlivými krokmi našej prekladateľskej práce a sledujte, čo sa deje so zákazkami od ich prijatia až po konečné odovzdanie a ako sa rieši spätná väzba od zákazníka:

1.Prijímanie zákaziek

Oddelenie riadenia pracovných postupov sleduje všetky zákazky, ktoré dostane cez zákaznícky portál eCdT. Najprv preverí zdrojový dokument, či vyhovuje požiadavkám na jazyk, počet strán a formát a skontroluje, o aký typ prekladateľskej služby ide, ako aj termín odovzdania a požadované cieľové jazykové verzie.

2.Spracovanie dokumentu pred prekladom

Oddelenie riadenia pracovných postupov zabezpečí bezchybné rozloženie strán v originálnych zdrojových súboroch, zhromaždí príslušné referenčné materiály, načíta relevantný obsah z prekladateľských pamätí a sprístupní všetky pracovné súbory, jazykové a terminologické zdroje pre danú zákazku.

3.Preklad

Po spracovaní dokumentu pred prekladom a v závislosti od zisteného výsledku oddelenie riadenia pracovných postupov rozhodne, či sa zákazka pridelí interným odborným prekladateľom strediska alebo sa zadá externe v rámci siete špecializovaných externých prekladateľov v slobodnom povolaní. Oddelenie riadenia pracovných postupov prideľuje zákazky prekladateľom podľa ich odbornosti, zručností a materského jazyka. Pri rozhodovaní o externom zadaní zákazky sa okrem iných kritérií zohľadňuje aj interná pracovná záťaž, stupeň dôvernosti, tematická oblasť a dĺžka dokumentu. Pri externom zadaní zákazky má oddelenie riadenia pracovných postupov k dispozícii rámcové dohody s externými poskytovateľmi a v prípade potreby môže použiť aj konkrétne zmluvy s externými prekladateľmi v závislosti od odboru a jazykovej kombinácie.

4.Koordinátori pre zákazníkov

Pri akýchkoľvek otázkach súvisiacich s obsahom zdrojového textu môžu prekladatelia využiť pomoc koordinátorov pre zákazníkov prekladateľského strediska (ktorí pracujú v prekladateľskom odbore).

5.Spracovanie dokumentu počas prekladu

Technické aspekty pri dodaní prekladu od externého prekladateľa kontroluje a overuje oddelenie riadenia pracovných postupov.

6.Kontrola kvality

Všetky externé preklady sú kontrolované internými prekladateľmi. Interný prekladateľ ohodnotí kvalitu externého prekladu prostredníctvom hodnotiaceho hárku, čo je v súlade s rámcovými dohodami a všeobecnými podmienkami prekladateľského strediska pre jazykové služby. Interné preklady kontrolujú kolegovia prekladatelia s rovnakým materským jazykom.

7.Spracovanie dokumentu po preklade

Oddelenie riadenia pracovných postupov skontroluje a overí úplnosť dokumentu a v prípade potreby vykoná potrebnú grafickú úpravu. Takisto sa kontrolujú súbory, ktoré sú zákazníkom nahrávané na ich webové stránky (úplnosť a vzhľad), pričom ich oddelenie riadenia pracovných postupov pred nahratím podrobí potrebným úpravám.

8.Odovzdanie

Oddelenie riadenia pracovných postupov zaistí, aby boli všetky zákazky doručené zákazníkovi v dohodnutom termíne.

9.Správa spätnej väzby od zákazníka

Skupina pre vzťahy so zákazníkmi (oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu) analyzuje formuláre spokojnosti vyplnené zákazníkmi (CSF).