Jazyková úprava zdrojových textov

Jazykovou úpravou sa rozumie jazyková kontrola textu z hľadiska dodržania gramatických, interpunkčných a pravopisných pravidiel zdrojového jazyka. Gramatické, interpunkčné a pravopisné chyby opravuje korektor. Pokiaľ korektor usúdi, že z hľadiska jasnosti a zrozumiteľnosti je možné jazykovú kvalitu textu zlepšiť, uvedie k príslušnému textu pripomienky a navrhne upravenú verziu textu.  Od korektora sa neočakáva, že bude zisťovať alebo opravovať chyby alebo problémy súvisiace s obsahom textu. Ak korektor identifikuje prípadné problémy týkajúce sa obsahu, zvýrazní ich priamo v texte. Zákazník potom posúdi relevantnosť všetkých pripomienok a podnikne náležité kroky. Korektor neopravuje žiadne chyby súvisiace s formátom alebo rozložením textu.