Osobné údaje
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek upraviť. Ak potrebujete úpravu, písomne nás informujte na adrese: cdt@cdt.europa.eu
Dokumenty
Uveďte, prosím, čo najpodrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch. Ak poskytnuté informácie nebudú dostatočne presné na identifikáciu dokumentov, môže sa stať, že Vašej žiadosti nebudeme vedieť vyhovieť. Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že môžete uviesť dôvod žiadosti, nie je to však povinný údaj.
Želaná jazyková verzia dokumentov
(ak dokument v tomto jazyku existuje)

Prekladateľské stredisko preskúma Vašu žiadosť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú.v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43) a podľa Osobitných ustanovení o prístupe verejnosti k dokumentom Rady uvedených v Prílohe II Rokovacieho poriadku Rady - rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom (Ú.v. L 106, 15.4.2004, s. 22). 

Ochrana údajov: spracovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno a adresa) podlieha pravidlám ochrany údajov ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18.decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú.v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.