Revízia prekladov

Revízia je kontrola prekladu, či vyhovuje určenému účelu. Cieľový text sa porovná so zdrojovým textom a v prípade potreby sa vykonajú opravy.  Prekladateľské stredisko ponúka revíziu už preložených dokumentov. Pokiaľ však interný prekladateľ počas revízie usúdi, že preložený text si vyžaduje dôsledné prepracovanie, prekladateľské stredisko môže revíziu odmietnuť a odporučiť zákazníkovi, aby namiesto toho požiadal o preklad textu.