Image
IAMLADP

Prekladateľské stredisko je aktívne aj na medzinárodných fórach. Je členom Medzinárodného výročného rokovania o jazykových otázkach, dokumentácii a publikáciách (Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication, IAMLADP), ktoré je najrozsiahlejšou sieťou riaditeľov medzinárodných organizácií zamestnávajúcich poskytovateľov konferenčných a jazykových služieb (najmä prekladateľov a tlmočníkov). Rokovaniu IAMLADP predsedá Organizácia Spojených národov a zastúpených je na ňom spoločenstvo približne 10 000 jazykových profesionálov.

Hlavným cieľom IAMLADP je zvýšenie účinnosti, kvality a nákladovej efektívnosti konferenčných, jazykových a vydavateľských služieb v každej zo zúčastnených organizácií poskytnutím jedinečného fóra, na ktorom si môžu manažéri vymieňať informácie, podeliť sa o skúsenosti v oblasti stratégií a postupov, sústreďovať zdroje na úlohy spoločného záujmu a propagovať odbornú prípravu a výmenu zamestnancov.

Prekladateľské stredisko zorganizovalo viaceré spoločné podujatia odbornej prípravy pre spoločenstvo IAMLADP a za posledných niekoľko rokov ich ponúklo stovkám prekladateľov z organizácií IAMLADP.