Odbor administratívnych a podporných služieb poskytuje administratívnu a technickú podporu oblasti personalistiky, právnych vecí a verejných súťaží.

Oddelenie právnych vecí a verejného obstarávania

Oddelenie právnych vecí a verejného obstarávania rieši všetky právne otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu každodennej prevádzky prekladateľského strediska. Zastupuje prekladateľské stredisko na medziinštitucionálnych stretnutiach o veciach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, a v akýchkoľvek súdnych konaniach (napr. vo veciach SDEÚ). Oddelenie riadenia pracovných postupov zodpovedá za vybavovanie otázok ombudsmanky adresovaných prekladateľskému stredisku a pôsobí ako právny poradca vedenia prekladateľského strediska. Oddelenie riadenia pracovných postupov organizuje postupy verejného obstarávania prekladateľského strediska. Okrem toho navrhuje a riadi zmluvné dojednania medzi prekladateľským strediskom a jeho zákazníkmi a súvisiace riadenie zmlúv (napr. zmeny).  

Napokon tím pre podpisové práva EÚ (EU Sign) a korešpondent pre boj proti podvodom sú tiež súčasťou oddelenia. 

Oddelenie personalistiky a podpory zamestnancov

Oddelenie personalistiky vypracúva, koordinuje a uplatňuje stratégie v oblasti personalistiky a poskytuje vedeniu a zamestnancom prekladateľského strediska poradenstvo a usmernenia v oblasti personálnych vecí. Jeho ďalšia hlavná úloha je spojená najmä s výberom, prijímaním a kariérnym rozvojom zamestnancov a stážistov (odborná príprava, riadenie zručností, hodnotenie a povyšovanie). Oddelenie zodpovedá aj za rozpočtové a finančné záležitosti súvisiace s výdavkami na zamestnancov.