Prekladateľské stredisko robí nábor externých poskytovateľov jazykových služieb výlučne prostredníctvom formálnych postupov verejného obstarávania, ktoré sú uverejnené na platforme TED pre elektronické predkladanie ponúk a na webovom sídle strediska. Vo veľmi výnimočných prípadoch (predovšetkým, nie však výlučne, v prípade nezvyčajných oblastí a/alebo jazykových kombinácií) však zadávame rôzne jazykové služby prostredníctvom rokovacieho konania (konkrétnych zmlúv) za predpokladu, že spĺňate tieto podmienky:

1.    máte sídlo v členskom štáte EÚ alebo 
2.    ste občanom EÚ žijúcim v krajine, ktorá nie je členským štátom EÚ, a pracujete ako externý pracovník (agentúry, ktoré nemajú sídlo v EÚ, nepatria do tejto kategórie).

Ak spĺňate uvedené kritériá a ponúkate služby prekladu, redakčnej úpravy (jednojazyčnej revízie textu napísaného osobou v jazyku, ktorý nie je pre ňu jej materinským jazykom), dodatočnej jazykovej úpravy (úplnej a základnej dodatočnej jazykovej úpravy), titulkovania alebo transkripcie z jazykov EÚ a do nich a chceli by ste s nami výnimočne spolupracovať prostredníctvom rokovacieho konania (konkrétnych zmlúv):

1.    Čo najpresnejšie vyplňte tento dokument.
2.    Zašlite ho emailom spolu so životopisom na túto e-mailovú adresu: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Jazyky, ktoré nie sú jazykmi EÚ
Prekladateľské stredisko takisto hľadá poskytovateľov jazykových služieb, ktorí ponúkajú preklad z jazykov EÚ do jazykov, ktoré nie sú úradnými jazykmi EÚ (vrátane regionálnych a menšinových jazykov), alebo z jedného jazyka, ktorý nie je úradným jazykom EÚ, do druhého (napr. z čínštiny do japončiny). V prípade takýchto jazykových kombinácií (z úradného jazyka EÚ do jazyka, ktorý nie je úradným jazykom EÚ a z jazyka, ktorý nie je úradným jazykom EÚ, do iného takéhoto jazyka) odporúčame občanom a poskytovateľom jazykových služieb v EÚ, aby sa na nás tiež obrátili prostredníctvom uvedeného postupu (body 1 a 2).

 

Potvrdenie o prijatí
Po prijatí spontánnej žiadosti vám zašleme potvrdenie o prijatí. V prípade kladného posúdenia vášho životopisu a dokumentov vás budeme kontaktovať so žiadosťou o ďalšie nevyhnutné dokumenty.

Upozorňujeme, že zápisom do databázy prekladateľského strediska pre rokovacie konania mu nevzniká žiadny záväzok v súvislosti so zadávaním zákaziek spoločnostiam alebo jednotlivcom zapísaným v tejto databáze. Stredisko preto zdôrazňuje, že tento zápis nie je zárukou zadávania zákaziek.

 

Ochrana údajov 
Osobné údaje uvedené vo vašom životopise a vo vyplnenom formulári žiadosti budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1725/2018 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Stredisko ich spracuje výlučne na účely analýzy vašej žiadosti a zápisu poskytovateľov jazykových služieb do databázy. Formuláre sa uchovávajú počas najviac 12 mesiacov od prijatia a po uplynutí tohto obdobia budú zničené/zmazané.

Ak potrebujete podrobné informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na stredisko (freelance-database@cdt.europa.eu) alebo zodpovednú osobu strediska pre ochranu údajov (data-protection@cdt.europa.eu).