Najmodernejšie počítačové aplikácie a vybavenie sú neodmysliteľnou súčasťou každodennej práce strediska. Odbor informačných technológií (IT) má tri oddelenia: oddelenie služieb používateľom, oddelenie infraštruktúry IT a vývojové oddelenie.

Vývojové oddelenie

Vývojové oddelenie navrhuje, tvorí a udržiava aplikácie IT a databázy, ktoré sú potrebné na prevádzku strediska.

Spravuje tiež neinterné riešenia a služby IT nakupované od externých poskytovateľov, napríklad dodávané inými inštitúciami alebo súkromnými spoločnosťami, a prispieva k ich výskumu, integrácii a implementácii v prostredí IT strediska.

Oddelenie služieb používateľom

Oddelenie služieb používateľom je jednotným kontaktným miestom tak pre interných, ako aj externých používateľov na riešenie všetkých druhov problémov a žiadostí o informácie súvisiacich s rôznymi oblasťami IT: hardvérom, softvérom, telekomunikáciami a infraštruktúrou. Zaoberá sa so všetkým osobným hardvérom, softvérom a obchodnými riešeniami s cieľom poskytnúť stabilnú a účinnú štruktúru IT pre každú pracovnú stanicu.

Oddelenie pre infraštruktúru IT

Oddelenie pre infraštruktúru IT dodáva a udržuje centralizovanú infraštruktúru IT, ktorá umožňuje stredisku plniť jeho ciele a prostredníctvom plánu kontinuity a obnovy zabezpečuje, aby bola táto infraštruktúra odolná. Dozerá na dostupnosť a bezpečnosť údajov týkajúcich sa strediska a údajov od zákazníkov a partnerov. Spravuje centrá údajov a cloudových služieb, ktoré poskytujú kapacity na ukladanie a spracovanie požadované na činnosti strediska. Oddelenie vykonáva všetky svoje aktivity v úzkej spolupráci so zodpovednou osobou, úradníkom pre bezpečnosť a miestnym úradníkom informačnej bezpečnosti.